Partneri za demokratske promene Srbija

Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima

justitia2obradjAmeričko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) i Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, i uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), realizuju dvogodišnji projekat „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“ (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP).

Cilj ovog Projekta je omogućavanje boljeg pristupa građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. Uz učešće domaćih i međunarodnih eksperata, projekat će podržati usavršavanje advokata za primenu novih instituta u krivičnom postupku. Poseban aspekt programa odnosi se na podizanje kapaciteta i unapređenje veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog, odnosno osuđenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Novi Zakonik o krivičnom postupku (ZKP) usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika počela je 15. januara 2012. godine za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina, dok je u ostalim predmetima početak primene predviđen za 15. januar 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne novine, a neke od najznačajnijih odnose se na postepenu zamenu sadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu, suda, tužioca i advokata, “jednakost oružja” na glavnom pretresu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela i sporazuma o svedočenju, kao i na razvoj adekvatnih veština zastupanja i pregovaranja u krivičnim postupcima.

Prilikom realizacije ovog Projekta Partneri Srbija i ABA ROLI će blisko sarađivati sa Advokatskom komorom Srbije i područnim advokatskim komorama, Kancelarijom za međunarodnu pomoć, usavršavanje, i profesionalnu obuku pravosuđa Ministarstva pravde SAD (OPDAT), Pravosudnom akademijom i ostalim relevantnim institucijama i organizacijama iz oblasti pravosuđa.

U okviru Projekta, biće organizovani brojni treninzi, seminari i radionice na kojima će se razvijati veštine zastupanja u krivičnim postupcima, kao i konferencije, paneli i simulacije na kojima će advokati, sudije i tužioci razmenjivati mišljenja o primeni novih i unapređenju postojećih instituta krivičnog postupka. Takođe, biće izvršena detaljna analiza korišćenja pritvora i drugih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog, kao i analiza primene i razvoj veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog.

Kao inovativan način prenošenja znanja, Partneri Srbija i ABA ROLI organizovaće i program usvršavanja znanja putem internet (E-learning) kako bi novi instituti i veštine iz oblasti krivičnog zakonodavstva bili dostupni advokatima i pripravnicima iz svih delova Srbije.

Za više informacija o ovom projektu pratite naš Web Sajt, Facebook i Twitter stranice.

  aba logodepartment-of-state-logokomora-01SRP logo-01

Vesti vezane za Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima:

27.10.2012. Konferencija „Predložene izmene i dopune novog Zakonika o krivičnom postupku“

5-6.10.2012. Nastavak obuke za advokate, buduće predavače  u oblasti zastupanja u krivičnim postupcima

30.08.2012. Partneri Srbija organizuju obuku za advokate u oblasti zastupanja u krivičnim postupcima

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.