Dobro došli

na

 E-LEARNING program – Zakonik o krivičnom postupku

 

E-learning program namenjen je advokatima i advokatskim pripravnicima u Srbiji. Program je moguće pratiti u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta gde postoji pristup internetu, što će omogućiti da advokati i advokatski pripravnici iz svih područnih komora imaju pristup predavanjima u vreme koje njima najviše odgovara.  

 Program se sastoji od sledećih predavanja: 

 1. Krivični postupak prema novom ZKP-u (karakteristike, načela, osnovni procesni subjekti, vrste postupaka), dr Miodrag Majić;
 2. Položaj branioca u novom ZKP-u, Jugoslav Tintor;
 3. Položaj oštećenog u krivičnom postupkuprof. dr Slađana Jovanović;
 4. Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog (sporazum o priznanju krivičnog dela; sporazum o svedočenju okrivljenog; sporazum o svedočenju osuđenog), Dejan Ukropina;
 5. Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka (poziv; dovođenje; zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja; zabrana napuštanja boravišta; jemstvo; zabrana napuštanja stana; pritvor); prof. dr Milan Škulić;
 6. Sprovođenje finansijskih istraga u Republici Srbiji, Dejan Kovačević;
 7. Predistražni postupak, Rajko Marić;
 8. Istraga, Vladimir Beljanski;
 9. Glavni pretres i presuda, dr Veljko Delibašić;
 10. Veštačenje u krivičnom postupku prema novom ZKP-u , prof. emeritus dr Momčilo Grubač;
 11. Dokazivanje u krivičnom postupku, dr Miodrag Majić;
 12. Dokazne radnje (saslušanje okrivljenog; ispitivanje svedoka (zaštita svedoka); veštačenje; uviđaj; rekonstrukcija događaja; isprave; uzimanje uzoraka; provera računa i sumnjivih transakcija; privremeno oduzimanje predmeta; pretresanje); Aleksandar Popović;
 13. Dokazne radnje (II deo), Aleksandar Popović;
 14. Posebne dokazne radnje (tajni nadzor komunikacija, tajno praćenje i snimanje, simulovani poslovi, računarsko pretraživanje podataka, kontrolisana isporuka, prikriveni islednik), Jasmina Mikić;
 15. Postupak po pravnim lekovima, Vladimir Đurđević;
 16. Posebni postupci prema novom ZKP-u (skraćeni postupak; ročište za izricanje krivične sankcije; posebne odredbe o izricanju sudske opomene; postupci za izricanje mera bezbednosti; postupak za oduzimanje imovinske koristi; postupci za preinačenje pravnosnažne presude; postupak za ostvarivanje prava osuđenog; postupak za ostvarivanje prava lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog; postupci za izdavanje poternice ili objave), prof. dr Tatjana Bugarski;
 17. Deset pravila unakrsnog ispitivanja, Robert Lochary;
 18. Procesni koncepti u adversarijalnom sistemu, David R Lewis;
 19. Uloga sudije i advokata u adversarijalnom sistemu, Denise R. Johnson;
 20. Uloga advokata odbrane u istrazi, Steve Fenner;
 21. Primena sporazuma o priznanju krivice, Daniel Linhardt;
 22. Primena sporazuma o priznanju krivice – simulacija pregovora,Daniel Linhardt i David R Lewis;
 23. Priprema svedoka za svedočenje, Tom Russell;
 24. Simulacija suđenja prema novom ZKP-u, advokati i advokatski pripravnici iz Beograda i Novog Sada;
 25. Veštačenje bioloških tragova ljudskog porekla i DNK analiza Jasmina Mikić;
 26. Advokatska etika, Novak Lukić;
 27. Nasilje u porodici sa aspekta krivičnog i građanskog prava, Petar Učajev;
 28. Nezakoniti dokazi, Ivan Ilić,
 29. Forenzička genetika (I deo)prof. dr Oliver Stojković,
 30. Forenzička genetika (II deo)prof. dr Oliver Stojković.

Uz power point prezentaciju, predavanja sadrže i korisne linkove sa dodatnim materijalima i relevantnim pravnim izvorima.

Interaktivnost i evaluacija

U okviru programa, omogućeno je i interaktivno učestvovanje korisnika kroz:

-          ostavljanje komentara,

-          postavljanje pitanja,

-          forum.

Za sve  dodatne informacije, možete nam se obratiti putem mejla na elearning@partners-serbia.org ili putem telefona na 011/32-31-552 i 069/100-8000.

 

Želimo Vam uspešan rad!