Partneri za demokratske promene Srbija

Analiza: „Anonimizacija podataka u sudskim odlukama u Srbiji“

U okviru projekta „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama“ Partneri za demokratske promene Srbija sproveli su istraživanje pravila i prakse anonimizacije podataka u sudskim odlukama.

Rezultati istraživanja nalaze se u Analizi „Anonimizacija podataka u sudskim odlukama u Srbiji – ka usaglašenim pravilima i praksi“, koju u celosti možete preuzeti ovde.

U Analizi su predstavljeni pojam i metode anonimizacije, relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa anonimizacije podataka u državama u regionu, relevantni domaći pravni okvir, praksa Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rad sudova na usvajanju internih akata kojima se uređuje oblast anonimizacije podataka u sudskim odlukama, i praksa sudova u pogledu anonimizacije podataka u sudskim odlukama prilikom stavljanja odluka na uvid javnosti.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 46 sudova, i to: 10 prekršajnih, 10 viših, 20 osnovnih sudova, 4 apelaciona suda, kao i Vrhovni kasacioni sud i Upravni sud. Istraživači su obradili ukupno 87 pribavljenih sudskih odluka i 17 internih akata kojima su sudovi uredili pravila anonimizacije podataka u sudskim odlukama.

Na osnovu sprovedenog istraživanja, istraživači konstatuju da pravila anonimizacije podataka u sudskim odlukama u Srbiji nisu usaglašena. Neki sudovi usvojili su interne akte kako bi uredili ovu oblast, dok drugi sudovi to nisu učinili. Pored toga, sadržaj usvojenih internih akata razlikuje se u nazivu a ponekad i u vrsti podataka koje treba anonimizovati. Takođe, ni praksa anonimizacije podataka u sudskim odlukama nije usaglašena u okviru mreže sudova u Srbiji. Istraživači su uočili da su neki sudovi odlučili da sudske odluke u potpunosti učine javnim. Sa druge strane, neki sudovi su odlučili da izostave podatke o sudijama.

U pogledu primenjenih načina i postupaka anonimizacije, utvrđeno je da je izostavljanje podataka znatno učestalije u odnosu na zamenu podataka. Uočen je problem primene anonimizacije na način da nije moguće utvrditi vrstu podatka koji je anonimizovan. Konačno, konstatovani su i propusti u primeni postupaka anonimizacije koji omogućavaju identifikaciju lica na koje se podaci odnose.

Categorised in: Izdvajamo, Privatnost, Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama