25.06.2014.

Saradnja Partnera Srbija sa opštinama Beočin i Pantelej i Opštom bolnicom u Zrenjaninu

bolnica zrenjanin

Partneri Srbija sarađuju sa Gradskoj opštinom Pantelej, Opštinom Beočin i Opštom bolnicom Đorđe Joanović u Zrenjaninu na prepoznavanju procedura koje je potrebno unaprediti kako bi se sprečila pojava korupcije. Zaposleni u opštinama i bolnici su aktivnim radom na sastancima izradili Smernice koje sadrže precizan plan nadležnosti koje je potrebno unaprediti, kao i predlog podele zaduženja i dinamike rada u okviru procesa unapređenja tih procedura.

Udruženje građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) u decembru 2013. godine  započelo je saradnju sa Gradskom opštinom Pantelej, Opštinom Beočin i Opštom bolnicom Đorđe Joanović iz Zrenjanina. U okviru saradnje zaposleni u ovim institucijama radili su na prepoznavanju i unapređenju procedura koje su osetljive na korupciju.

Polazna osnova metodologije koja je primenjena u saradnji sa navedenim institucijama je da korupcija nastaje u okruženju i sistemu koji nema adekvatne procedure za prevenciju korupcije. Po rečima profesora Roberta Klitgaarda, “ukoliko neko poseduje monopol nad pružanjem određene usluge, ima diskreciona ovlašćenja da donese odluku hoće li korisnici dobiti uslugu ili ne, i ako ne postoji javna kontrola procesa donošenja takve odluke, povećavaju se šanse da dođe do korupcije, nezavisno od toga da li se to dešava u bogatoj ili siromašnoj državi, ili u javnom ili privatnom sektoru”.

Klitgaardova formula je:

Korupcija (K) = Monopol (M) + Diskrecija (D) – Odgovornost (O)

Ovaj pristup usmeren je ka strateškom “lečenju” i sprečavanju najštetnijih oblika korupcije, tako što unosi promene u nefunkcionalan sistem. Antikorupcijske intervencije se sprovode sa ciljem unapređenja procedura koje umanjuju efikasnost u radu opštine i koje eventualno mogu dovesti do koruptivnog ponašanja. U fokusu ovog pristupa nisu korumpirani pojedinci već procedure koje su podložne korupciji. Korupcija se verovatno neće javiti tamo gde rade časni ljudi, ali važno je imati na umu da njihovim odlaskom, odnosno dolaskom novih ljudi na te pozicije, u uslovima koji su određeni lošim procedurama, šanse da dođe do koruptivnih radnji rapidno rastu.

Najefikasniji način da se prepoznaju takve loše procedure nalazi se u aktiviranju rukovodstva javnih institucija i zaposlenih u upravi. Procedure koje pogoduju korupciji prepoznatiljive su u okviru samih institucija. Antikorupcijske intervencije predstavljaju podršku zaposlenima u opštini da identifikuju delatnosti i procedure koje su najpodložnije korupciji i kasnije ih unaprede.

U januaru 2014. godine, Predsednici opština i direktorka bolnice oformili su radne grupe u svojim institucijama. Radne grupe su uz asistenciju konsultanata-fasilitatora u periodu od januara do maja 2014. godine radili na prepoznavanju nadležnosti i procedura opštine/bolnice koje mogu biti osetljive na korupciju.

Fasilitaciju sastanaka radnih grupa kroz koje su razvijeni predlozi antikorupcijskih intervencija, sprovele su konsultantkinje Mena group doo iz Niša. Održano je po pet sastanaka radnih grupa svake opštine, odnosno četiri sastanka radne grupe bolnice. Pored toga, zaposleni u opštinama su popunili upitnik o nadležnostima opštine koja mogu biti osetljive na korupciju.

Članovi radnih grupa u sve tri institucije su identifikovali aktivnosti svoje institucije koje su potencijalno najpodložnije korupciji

Aktivnosti koje su prepoznate kao potencijalno najosetljivije na korupciju u Gradskoj opštini Pantelej su:

-        Donacije i podrška fizičkim licima i udruženjima građana

-        Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

-        Kontrola i inspekcija

Aktivnosti koje su prepoznate kao potencijalno najosetljivije na korupciju u Opštini Beočin su:

-        Izdavanje dozvola i odobrenja

-        Upravljanje ljudskim resursima

-        Finansijski menadžment

Aktivnosti koje su prepoznate kao najosetljivije na korupciju u Opštoj bolnici Đorđe Joanović su:

-        Javne nabavke

-        Procedura zakazivanja za usluge koje bolnica pruža pacijentima

-        Kontrola i nadzor rada bolnice

Kao rezultat rada svake radne grupe, nakon serije sastanaka, sagledavanja uzročno-posledičnih odnosa u pogledu mogućeg pojavljivanja korupcije izrađeni su Planovi aktivnosti za unaoređenje procedura koje su osetljive na korupciju.

 

Galerija

 

Komentari na članak

0
Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020