Partneri za demokratske promene Srbija

Besplatna pravna pomoć i medijacija

blazo nedicKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM održao je 12-13. septembra 2013.godine nacionalnu konferenciju “Izgradnja sistema informisanja, savetovanja i aktivne pomoći gradjanima” u okviru projekta “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći – Triple A” koji finansira Evropska komisija. Cilj nacionalne konferencije je da kroz prezentaciju iskustava i izazova u oblasti savetovanja, aktivne pomoći i prateću diskusiju učesnici identifikuju moguća rešenja javnih politika u pomenutim oblastima.

Jedna od tema na konferenciji odnosila se na medijaciju, kao obliku aktivne pomoći, o kojoj je ispred organizacije Partneri Srbija govorio advokat Blažo Nedić, koji je istovremeno član Radne grupe za izradu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. On je naveo da Partneri Srbija zagovaraju dva aspekta pružanja besplatne pravne pomoći, a to su medijacija i alternativno rešavanje sukoba. Oni građanima pružaju usluge medijacije, finansirajući ih sopstvenim sredstvima. Za razliku od primarne pravne pomoći koja podrazumeva pružanje pravnog saveta, medijacija, kao sekundarna pravna pomoć, usmerena je na rešavanje spora.

Medijacija je proces u kome treće nepristrasno i neutralno lice, medijator, usmerava komunikaciju između strana u sukobu i korišćenjem posebnih metoda i veština, pomaže u pregovorima koji imaju za cilj postizanje obostrano prihvatljivog sporazuma. Reč je o sasvim dobrovoljnom procesu, koji je potpuno upodobljen potrebama stranaka. Medijacija se pokazala efikasnom u toj meri da u nekim pravnim sistemima obavezno prethodi pokretanju sudskog postupka. Istakao je da postoji univerzalna bojazan među advokatima o tome da će im medijacija smanjiti prihode. Da je ovakva bojazan neopravdana govori ovlašćenje advokata da u ovom procesu savetuje klijente, dok je u nekim slučajevima to više nego poželjno, kao na primer u privrednim sporovima.

Pravni okvir za primenu medijacije je pre svega Zakon o posredovanju – medijaciji iz 2005. godine, kao i drugi zakoni – Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o stečaju i drugi. 2012. pripremljen je Nacrt Zakona o medijaciji, na kojem su radili naši najveći stručnjaci, ali koji je u međuvremenu izmenjen od strane Ministarstva pravde i državne uprave (više informacija o ovoj temi možete pronaći ovde: http://www.partners-serbia.org/saopstenje-povodom-radne-verzije-novog-zakona-o-medijaciji/).

Kao oblasti pogodne za medijaciju naveo je opšte građanske, imovinsko pravne, krivičnopravne (restorativna pravda) sporove, radne odnose, mobing, porodične odnose, sporove u lokalnoj zajednici (komšijski sporovi), upravne sporove, privredne sporove, mirovni pregovori i diskriminaciju. Medijacija koristi sudovima, advokatima i naročito građanima jer je brža od suđenja, smanjuje troškove, smanjuje fizički i emotivni napor i stres, štiti sve strane od rizika gubljenja spora, daje priliku stranama da ispričaju svoju verziju događaja, strane u  sporu same dolaze do rešenja i uspostavljaju prekinute odnose. Pored toga nije opterećena formalizmom, koji karaktetiše sudski postupak – nema podnesaka, dugih rokova, pravnih lekova. Za kraj je naglasio da sudskim rešenjem spora neko sigurno gubi, dok su rešenjem spora putem medijacije svi na dobitku.