Partneri za demokratske promene Srbija

Publikacije rss

Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

Publikacija Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji rezultat je rada u okviru projekta Podrška primeni medijacije u pravosuđu koji su sproveli Partneri Srbija u periodu od decembra 2015. do aprila 2017. godine. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji i podržala ovaj Projekat kroz svoj MATRA program.

Transparentnost, privatnost, i pretpostavka nevinosti

Javnost u radu organa javne vlasti predstavlja jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. S tim u vezi, legitimno je očekivanje javnosti i medija da javna tužilaštva preuzmu aktivnu ulogu u informisanju građana o svom radu. Istovremeno, zaštita podataka o ličnosti i dalje predstavlja temu kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje u javnosti. Kada se radi o zaštiti podataka o ličnosti u javnom tužilaštvu, ona dodatno dobija na značaju imajući u vidu da, pored kršenja prava na privatnost, neadekvatna upotreba podataka može da prouzrokuje kršenje pretpostavke nevinosti, ali i drugih prava učesnika u postupku.

Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine

Novi Zakonik o krivičnom postupku usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika počela je 15. januara 2012. za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina, dok je u ostalim predmetima Zakonik počeo sa primenom 1. oktobra 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne izmene, a neke od najznačajnijih odnose se na zamenu dosadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu suda, tužioca i branioca, tužilačku istragu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i osuđenog, „jednakost oružja“ na glavnom pretresu, osnovno i unakrsno ispitivanje, kao i druge novine.

Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

Konačan izveštaj koji je predstavljen u ovoj publikaciji pripremljen je u okviru Projekta reforme krivičnog zakonodavstva, koji je od jula 2015. do septembra 2016. godine sprovodila Advokatska komora Srbije u partnerstvu sa Advokatskom komorom Albanije, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Kosova i Advokatskom komorom Makedonije, kao i organizacijom civilnog društva Partneri za demokratske promene Srbija.

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Partneri Srbija su u u maju 2015. započeli rad na projektu Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija (FODS). U okviru projekta, Partneri Srbija sproveli su monitoring sadržaja štampanih, elektronskih i onlajn medija u cilju sagledavanja poštovanja dva pomenuta prava prilikom medijskog izveštavanja. Takođe, analiziran je rad Ministarstva unutrašnjih poslova i javnih tužilaštava na unapređenju nivoa zaštite podataka o ličnosti u ovim institucijama, a naročito u odnosu na sprečavanje zloupotrebe podataka i njihovog ustupanja medijima.

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

Pristup informacijama u posedu organa javne vlasti predstavlja jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Kada se govori o sudskim odlukama, pristup takvoj vrsti informacija predstavlja mehanizam za ostvarivanje procesnih prava učesnika sudskih postupaka, ali i za ostvarivanje transparentnosti rada sudova, čime se u značajnoj meri može unaprediti i poverenje javnosti u rad sudstva.

Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

Ova bošura jedan je od rezultata projekta Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) sprovode u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, i uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Cilj programa je omogućavanje boljeg pristupa građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. Program podržava usavršavanje advokata za primenu novih instituta u krivičnom postupku, a posebna pažnja posvećena je podizanju kapaciteta i unapređenju veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog, odnosno osuđenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici rezultat je rada u okviru projekta „Lokalni ombudsman i medijacija” koji su sproveli Partneri Srbija u periodu od avgusta 2014. do septembra 2015. godine. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji, i podržala ovaj Projekat kroz svoj MATRA program. U okviru Projekta, Partneri Srbija sarađivali su sa lokalnim zaštitnicima građana Bačke Topole, Pančeva, Subotice, Voždovca i Vračara, na unapređenju njihovih kapaciteta za pružanje usluga medijacije radi rešavanja sukoba u lokalnoj zajednici. Pored direktnih usluga medijacije koje su pružane građanima, na opštini Voždovac, u saradnji sa lokalnom samoupravom, otvoren je prvi centar za mirno rešavanje sporova u lokalnoj zajednici gde građani mogu dobiti besplatnu pomoć u mirnom rešavanju svojih sukoba.

Priručnik za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti, a time i zaštita podataka o ličnosti, još uvek predstavlja relativno nov koncept u Srbiji. Iako je pravo na zaštitu podataka o ličnosti jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom, osnovni pravni okvir u Republici Srbiji ustanovljen je tek u oktobru 2008. godine, usvajanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj zakon uspostavlja centralnu ulogu Poverenika za informa cije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nezavisnog državnog organa, nadležnog da obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti i da sprovodi nadzor nad primenom Zakona. Značaj i potreba za unapređenjem mehanizama zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, prepoznati su i kroz poseban član Sporazuma o stabilizaciji i pridru živanju (član 81.) koji je Srbija potpisala u decembru 2007. godine, te imaju i posebno mesto u procesu pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji (u okviru Poglavlja 23. i 24.).

Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u okviru Projekta tehničke podrške primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava. Sadržaj ove publikacije zamišljen je da služi kao opšti vodič o opcijama koje su na raspolaganju učesnicima u sporazumnom finansijskom restrukturiranju i nema karakter pravnog ili finansijskog saveta. Bilo koja osoba koja razmatra primenu smernica iznetih u ovoj publikaciji treba da pribavi i nazavisne pravne i/ili finansijske savete u pogledu primenjivosti i utemeljenosti takvih smernica, i ne može da se pouzda u sadržaj ove publikacije.