Partneri za demokratske promene Srbija

CDCP rss

ZKP novine

Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine(0)

30. јануар 2017.

Novi Zakonik o krivičnom postupku usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika počela je 15. januara 2012. za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina, dok je u ostalim predmetima Zakonik počeo sa primenom 1. oktobra 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne izmene, a neke od najznačajnijih odnose se na zamenu dosadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu suda, tužioca i branioca, tužilačku istragu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i osuđenog, „jednakost oružja“ na glavnom pretresu, osnovno i unakrsno ispitivanje, kao i druge novine.

LAS_8639

Održana završna konferencija projekta Podizanje kapaciteta advokature

Projekat je omogućio bolji pristup građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata

IMG_1512

Konferencija povodom završetka projekta Podizanje kapaciteta advokature

22. decembar 2016. godine, 12:00, hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, Novi Beograd

DSC_0197

Održan seminar „Primena forenzike u krivičnim postupcima”

Seminaru je prisustvovalo više od 30 sudija, tužilaca i advokata Zaječarskog okruga

DSC_0142

Održan Trening za trenere za predavače Advokatske akademije

Učesnicima su predstavljene tehnike vođenja i dizajniranja treninga, veštine davanja i primanja povratne informacije i veštine prezentacije

Pic (12)

Simulacija suđenja za studente

Na simulaciji je učestvovalo preko 50 studenata sa šest pravnih fakulteta

DSC_0343

Konferencija „Stručno usavršavanje advokata i uloga Advokatske akademije“

Učesnici su diskutovali o značaju kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih profesija u procesu reforme pravnog sistema

DSC_0166

Unapređenje veština za zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela

Seminar je održan u Subotici, 15. marta 2016. godine

DSC_0072

Održan okrugli sto “Primena forenzike u krivičnim postupcima u Srbiji”

Preko 50 predstavnika pravosuđa, policije, advokature i akademske javnosti razmenilo je dosadašnja iskustva u primeni forenzičkih metoda

Alternative pritvoru

Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

Autor: Vladimir Beljanski Izdavač: American Bar Association Rule of Law Initiative i Partneri za demokratske promene Srbija