Partneri za demokratske promene Srbija

CDCP rss

ZKP novine

Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine(0)

30. јануар 2017.

Novi Zakonik o krivičnom postupku usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika počela je 15. januara 2012. za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina, dok je u ostalim predmetima Zakonik počeo sa primenom 1. oktobra 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne izmene, a neke od najznačajnijih odnose se na zamenu dosadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu suda, tužioca i branioca, tužilačku istragu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i osuđenog, „jednakost oružja“ na glavnom pretresu, osnovno i unakrsno ispitivanje, kao i druge novine.

LAS_8639

Održana završna konferencija projekta Podizanje kapaciteta advokature

Projekat je omogućio bolji pristup građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata

IMG_1512

Konferencija povodom završetka projekta Podizanje kapaciteta advokature

22. decembar 2016. godine, 12:00, hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, Novi Beograd

DSC_0197

Održan seminar „Primena forenzike u krivičnim postupcima”

Seminaru je prisustvovalo više od 30 sudija, tužilaca i advokata Zaječarskog okruga

DSC_0142

Održan Trening za trenere za predavače Advokatske akademije

Učesnicima su predstavljene tehnike vođenja i dizajniranja treninga, veštine davanja i primanja povratne informacije i veštine prezentacije

Pic (12)

Simulacija suđenja za studente

Na simulaciji je učestvovalo preko 50 studenata sa šest pravnih fakulteta

DSC_0343

Konferencija „Stručno usavršavanje advokata i uloga Advokatske akademije“

Učesnici su diskutovali o značaju kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih profesija u procesu reforme pravnog sistema

DSC_0166

Unapređenje veština za zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela

Seminar je održan u Subotici, 15. marta 2016. godine

DSC_0072

Održan okrugli sto “Primena forenzike u krivičnim postupcima u Srbiji”

Preko 50 predstavnika pravosuđa, policije, advokature i akademske javnosti razmenilo je dosadašnja iskustva u primeni forenzičkih metoda

Alternative pritvoru

Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

Ova bošura jedan je od rezultata projekta Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) sprovode u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, i uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Cilj programa je omogućavanje boljeg pristupa građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. Program podržava usavršavanje advokata za primenu novih instituta u krivičnom postupku, a posebna pažnja posvećena je podizanju kapaciteta i unapređenju veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog, odnosno osuđenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka.