Partneri za demokratske promene Srbija

Javna funkcija – privatna stvar?

jfps photo small

Autori: Ana Toskić, dr Jelena Kleut, Kristina Kalajdžić, Uroš Mišljenović

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd

Štampa: Manuarta, Beograd

Lektura: Tamara Ljubović

Tiraž: 500

Beograd, april 2018

 

Categorised in: Dobro upravljanje, Inicijativa za transparentnost, Publikacije