Partneri za demokratske promene Srbija

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

publikacijaAutori analize: Rade Đurić, Nenad Kovačević

Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Lektura i korektura: Tamara Ljubović, Damjan Mileusnić

Prelom, dizajn i priprema za štampu: Kliker Dizajn

Beograd, septembar 2019.

Ova publikacija je proizvedena uz finansijsku pomoć Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Evropske unije ili Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

evropska-unija

fondacija-za-otvoreno-drustvo

Categorised in: Budućnost slobode informacija u Srbiji, Dobro upravljanje, Odbrana prava na pristup informacijama, Publikacije