Partneri za demokratske promene Srbija

Naš tim

Blažo Nedić, predsednik Upravnog odbora

Blazo Nedic pic

Blažo Nedić je međunarodno akreditovani medijator, advokat, trener i konsultant, sa preko 25 godina iskustva u Srbiji, Evropi i SAD. Predsednik je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i jedan od 30 medijatora medijatora Svetske Banke, gde je angažovan kao medijator, fasilitator, i trener u 12 zemalja jugoistočne i zapadne Evrope. Član je globalne mreže medijatora ADR Center iz Rima, a trenutno je angažovan kao (Key) Ekspert za Medijaciju i ADR na EU Projektu „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu Srbije“.

 Medijacijom se bavi od 2002. godine. Kao medijator, sertifikovan je od strane ABA Dispute Resolution Section, ADR Group (UK) i JAMS International (SAD). U Srbiji je licenciran kao medijator i akreditovan kao trener za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke medijatora od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Nalazi se na listi medijatora Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Od 2006. bavi se isključivo vansudskim rešavanjem sporova i kao medijator postupao je u nekoliko stotina privrednih, imovinskih, radnopravnih i sporova u oblasti diskriminacije, uključujući i 40 predmeta medijacije pred Los Angeles Superior Court, u Kaliforniji, SAD. 2018. godine bio je angažovan od strane pravnog tima General Electric korporacije u rešavanju četiri kompleksna međunarodna privredna spora putem pregovaranja, medijacije i arbitraže.

2012. godine bio je dobitnik JAMS Weinstein International Mediation stipendije, a od 2018. godine je Senior Fellow Weinstein International Mediation Fondacije. 2015. g. bio je gostujući predavač na Klinici za medijaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2016. godine dobitnik je priznanja od strane Udruženja medijatora Slovenije. 2017. i 2019. godine bio je medijator i sudija na međunarodnom takmičenju Međunarodne privredne komore u Parizu (ICC).

Član je Advokatske komore Srbije od 1997. godine i sudski prevodilac za engleski jezik pri Višem sudu u Beogradu od 2003. Član je American Bar Association (ABA) od 2002. Radio je u advokatskoj praksi u Velikoj Britaniji i Srbiji. Bio je član pravnog tima Ian Macdonald QC u House of Lords predmetu Regina v. SSHD (ex parte Abdi & Gave) 1 WLR 298 HL. Od 2001. do 2008. radio je kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima pravne reforme i alternativnog rešavanja sporova. Od 2008. godine sarađuje sa organizacijom Partneri Srbija na projektima jačanja vladavine prava, primene medijacije i ADR-a, razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava. Član je radne grupe Ministarstva pravde RS za izradu novog Zakona o medijaciji, a bio je član i radne grupe za izradu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova 2014., kao i radne grupe za Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći 2017.g.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ima završene postdiplomske studije „International and Comparative Business Law“ na Metropolitan University u Londonu u Engleskoj i Master diplomu „LL.M. in Dispute Resolution“ stečenu na Pravnom fakultetu Univerzitete Pepperdine u Kaliforniji, SAD, kao i sertifikat iz naprednog pregovaranja od strane Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard, SAD.

Redovno piše u međunarodnim stručnim publikacijma, blogovima, i forumima, drži treninge i prezentacije na temu medijacije i rešavanja sporova na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i događajima. Govori srpski, francuski i engleski, medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Blažo Nedić  – Medijacija i ADR (eng)

Blažo Nedić – CV (eng)

Ana Toskić, izvršna direktorka

Ana Toskic pic

Ana Toskić diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (na odseku za međunarodno pravo), a na istom fakultetu stekla je i zvanje mastera prava (LL.M) iz oblasti evropskih integracija. Pohađala je i Glavni program Beogradske otvorene škole, poseduje sertifikat za medijatore, kao i sertifikat za medijatore u slučajevima diskriminacije.

Od 2000. do 2005. godine, Ana je radila kao trener/eduaktor o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta, učestvovala na projektima koji se bave pitanjima prisilnih migracija i problemima izbeglih i interno raseljenih lica, i koordinarala Mrežu međunarodnih volontera u Srbiji. Ana se specijalizovala za oblast ratnih zločina i tranzicione pravde, radeći u okviru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) kao i u okviru Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. 2011. godine bila stipendista Evropske komisije u okviru programa  za mlade stručnjake, stažirajući u žalbenom odeljenju Tužilaštva MKTJ.

Ana se pridružila timu Partnera Srbija 2010. godine, i zadužena je za programe koji podržavaju vladavinu prava i regulatorne reforme u Srbiji i regionu. Urednica je i autorka više istraživanja i publikacija iz oblasti ljudskih prava (pre svega, zaštite privatnosti) i alternativnog rešavanja sporova.

Uroš Mišljenović, menadžer projekta

Uros Misljenovic picUroš je započeo rad u nevladinom sektoru 2009. godine u oblastima antidiskriminacije i evropskih integracija. Od januara 2011. godine radi u Partnerima za demokratske promene Srbija, prvo kao intern a zatim kao asistent projekta.

U Partnerima Srbija radi kao menadžet projekata u oblastima antikorupcije i zaštite privatnosti, sprovodeći aktivnosti kao trener, istraživač i autor studija. Kao sertifikovani antikorupcijski stručnjak učestvovao je u procesu unapređenja procedura koje su posložne na korupciju u javnim institucijama, direktno sarađujući sa zaposlenima u tim institucijama.

Dodatno se usavršavao 2010.godine u Nemačkoj u oblasti političkog obrazovanja i obrazovanja odraslih, u organizaciji Kancelarije za civilno obrazovanje pokrajine Baden-Württemberg. 2015. u Nemačkoj se uz podršku Friedrich Naumann fondacije za slobodu usavršavao u oblasti razvoja organizacija civilnog društva i jačanja njihovog uticaja u zajednici.

Sarađujući sa drugim organizacijama radio je na studijama praktičnih politika u oblasti evropskih integracija, kao i analizama pristupačnosti za korisnike znakovnog jezika. Sarađivao je sa Muzejom Nikole Tesle od 2007. do 2009. na projektu obrade arhivske građe muzeja pod zaštitom UNESCO.

Uroš je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U slobodno vreme gleda i (sve manje) igra košarku.

Ana Dešić, finansijski menadžer

Ana Desic pic

Ana Dešić je diplomirana pravnica i sertifikovana medijatorka na zvaničnom Registru posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Na Fakultetu političkih nauka završila je jednogodišnji, dodiplomski program Studije roda, Centra za ženske studije. Trenutno pohađa mater studije iz oblasti korporativnog i organizacionog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Ana je aktivistkinja za ljudska prava, završila je brojne treninge i seminare  za rad sa žrtvama različitih oblika nasilja i diskriminacije.  Sprovodila je istraživanja iz oblasti javnih finansija, reforme pravosuđa, prava nacionalnih manjina, tranzicione pravde, diskriminacije i mobinga. Učestvovala je u uspostavljanju Službe besplatne pravne pomoći u opštini Bujanovac.

U Italiji  je završila obuku iz oblasti vladavine prava i organizovanog kriminala. Trenutno je član Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za praćenje pregovaračkih poglavlja 2 – Kretanje radnika i poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Radila je 5 godina na poslovima finansijskog izveštavanja u privredi, a nakon toga stiče  iskustvo iz oblasti finansijskog izveštavanja različitim  međunarodnim donatorima.

Od juna 2012. godine je zaposlena u organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija.

Tamara Ljubović, asistent projekta

Tamara Ljubovic pic

Tamara Ljubović, master pravnik, rođena je Beogradu, gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i fakultet.

Provela je dve godine u Italiji, radeći kao prevodilac i saradnik na EU projektima, kao i konsultant za zaštitu životne sredine i bezbednost na radu.

Tečno govori engleski (poseduje Certificate of Proficiency in English), italijanski (C1) i španski (B2), a služi se i francuskim i norveškim jezikom.

Završila je niz obuka iz oblasti komunikacije i informatike, a poseduje i sertifikat o završenoj Osnovnoj obuci za posrednike – medijatore.

Timu Partnera za demokratske promene Srbija pridružila se u martu 2013. godine, prvo kao volonter, a zatim kao asistent projekta na poslovima pravne struke. Administrator je ZKP E-learning platforme, u okviru projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim procesima”.

Takođe je i administrator sajta Partnera za demokratske promene Srbija.

Nastasija Stojanović, asistent projekta

Nastasija Stojanovic picNastasija Stojanović je rođena u Leskovcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila osnovne akademske studije na međunarodnom smeru.

Tokom srednje škole bavila se medijacijom u školama, bila je jedan od vršnjačkih (školskih) medijatora.

2014. godine završila je Osnovnu obuku za posrednike-medijatore, organizovanu od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa organizacijom Partneri za demokratske promene Srbija. Član je Pravne klinike za medijaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Govori engleski, služi se nemačkim i norveškim jezikom.

Timu Partnera Srbija pridružila se u aprilu 2015. godine, gde učestvuje u projektima iz oblasti mirnog rešavanja sporova, kao i na projektima koji se tiču zaštite podataka ličnosti.

 

Irena Lučić, menadžer kancelarije

Irena Lucic pic

Irena Lučić, rođena 27. oktobra 1980. godine u Skoplju.

Stalni je član tima Partnera za demokratske promene Srbija od 2009. godine.

Završila je osnovnu i srednju školu u Beogradu.

Apsolvent je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (smer, specijalna rehabilitacija i edukacija osoba sa oštećenjem vida).

Od 2002. do 2004. radila je na poziciji menadžera i knjigovodstvenog asistenta spa i fitnes centra WellnessLand u Beogradu.

Od 2004. do 2008. godine radila je u međunarodnoj organizaciji ABA/CEELI u Srbiji kao administrativni asistent.

Tečno govori engleski jezik.