Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

Prirucnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

Autor: Blažo Nedić i Ana Toskić

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

Avgust 2015.