Partneri za demokratske promene Srbija

Priručnik za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Korica - publikacijaAutori:

Biljana Tamburovski Baković

Blažo Nedić

Uroš Mišljenović

Zaštita privatnosti, a time i zaštita podataka o ličnosti, još uvek predstavlja relativno nov koncept u Srbiji. Iako je pravo na zaštitu podataka o ličnosti jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom, osnovni pravni okvir u Republici Srbiji ustanovljen je tek u oktobru 2008. godine, usvajanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj zakon uspostavlja centralnu ulogu Poverenika za informa cije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nezavisnog državnog organa, nadležnog da obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti i da sprovodi nadzor nad primenom Zakona. Značaj i potreba za unapređenjem mehanizama zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, prepoznati su i kroz poseban član Sporazuma o stabilizaciji i pridru živanju (član 81.) koji je Srbija potpisala u decembru 2007. godine, te imaju i posebno mesto u procesu pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji (u okviru Poglavlja 23. i 24.).

Imajući u vidu značaj ove pravne oblasti za opšti nivo zaštite ljudskih prava, kao i da je Upravni sud nadležan da odlučuje u sporovima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, USAID-ov Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA projekat) sprovodi program obuke sudija Upravnog suda za postupanje u ovim predmetima.

 U okviru programa obuke izrađena je i ova publikacija, čiji su autori Blažo Nedić i Uroš Mišljenović iz organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, koja se već nekoliko godina specijalizuje u oblasti zaštite privatnosti, i Biljana Tamburkovski Baković, sudija Upravnog suda. Blažo Nedić i Uroš Mišljenović predstavili su pravni okvir koji reguliše oblast zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, objašnjavajući osnovne pojmove, načela i sadržinu ZZPL, prava lica u vezi sa obradom podataka, nadležnost Poverenika u ovoj oblasti, mere zaštite podataka u Srbiji, a dali su i prikaz prakse prekršajnih sudova u našoj zemlji i prakse Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Sudija Biljana Tamburkovski Baković dala je sveobuhvatan prikaz prakse Ustavnog suda Srbije i Upravnog suda Srbije u postupanju po predmetima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

 

Оставите одговор