Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Commercial Mediation Capacity Building (CMCB)

Podizanje kapaciteta privrednih subjekata za primenu medijacije u prevenciji i rešavanju sporova

Partneri za demokratske promene Srbija, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (WB IFC), uz podršku ambasada Holandije i Švajcarske u Srbiji, realizuje dvanaestomesečni projekat “Podizanja kapaciteta privrednih subjekata za primenu medijacije u prevenciji i rešavanju sporova“ u cilju povećanja konkurentnosti i efikasnosti privatnog sektora kroz korišćenje tehnika medijacije.

Srbija se nalazi u specifičnoj situaciji kada je reč o medijaciji, jer trenutno postoji veći broj medijatora od broja medijacija pa je, obzirom na takvu situaciju, jedan od ciljeva ovog projekta da se umanji postojeća nedovoljna informisanost strana koje bi (u drugačijim uslovima) svakako pribegle rešavanju spora mirnim putem. Cilj projekta je stvaranje preduslova da se radni i privredni sporovi, koji se redovno rešavaju pred sudovima u Srbiji, rešavaju putem medijacije kad god je to moguće, uzimajući u obzir okolnosti svakog konkretnog slučaja. To bi za posledicu imalo smanjenje broja postupaka koji se vode pred sudovima, a time i povećanje sudske efikasnosti, zatim bolje radno okruženje i atmosferu, međuljudske odnose i uopšte, bolju poslovnu klimu.

U okviru projekta planirano je organizovanje više radionica, seminara, treninga i konferencija na kojima bi se predstavnici privrednih subjekata (direktori, HR menadžeri, pravnici, kao i advokati koji ih zastupaju u sporovima) informisali o novim propisima, ali i osposobili za efikasno postupanje i zastupanje u postupcima medijacije. Takođe je planirana i obuka ograničenog broja zaposlenih u privrednim subjektima, kao “in-house” medijatora, koji bi pomagali u rešavanju internih sporova. Time će se formirati mreža profesionalaca koji prepoznaju prednosti upotrebe medijacije kao alternativnog načina za rešavanje sukoba, a koji će nastojati da obezbede mehanizme prevencije konflikata i uspostave interne sisteme medijacije u svojim kolektivima i organizacijama.

Učesnici će, prema svojim potrebama, moći da učestvuju u izvođenju sledećih aktivnosti:

I Informativni seminari o medijaciji - jednodnevni seminari na kojima se učesnici upoznaju sa procesom medijacije, propisima koji predviđaju primenu medijacije i najvažnijim rešenjima novog Zakona o medijaciji, primenom medijacije u građevinarstvu, kao i ulogom pravnih zastupnika u procesu medijacije);

II Zastupanje klijenata u medijaciji – dvodnevna obuka namenjena advokatima i drugim zastupnicima strana u procesu medijacije;

III Osnovna obuka za medijatore – petodnevna obuka kreirana u skladu sa zakonom i Pravilnikom o programu obuke za posrednike, koja predstavlja preduslov za pružanje usluga medijacije a koja će, prema novom Zakonu o medijaciji, biti osnov za dobijanje licence za medijatora u Srbiji.