Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Lokalni ombudsman i medijacija

Slika za sajt 2Partneri Srbija od septembra 2014. godine sprovodе projekat „Lokalni ombudsman i medijacija“, sa ciljem jačanja kapaciteta kancelarija lokalnih zaštitnika građana (lokalnih ombudsmana) Bačke Topole, Pančeva, Subotice, i gradskih opština Voždovac i Vračar za unapređenje zaštite prava građana kroz primenu medijacije. Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji kroz MATRA program, a aktivnosti sе sprovoде u koordinaciji sa Udruženjem lokalnih ombudsmana, čime su stvoreni preduslovi da se rezultati Projekta podele i dalje primenjuju u većem broju lokalnih zajednica u Srbiji.

Projekat Lokalni ombudsman i medijacija nastoji da ukaže i pomogne u rešavanju niza problema sa kojima se institucije lokalnih zaštitnika građana suočavaju u svakodnevnom radu. Pre svega, u lokalnim zajednicama još uvek nije dostupno dovoljno informacija o postojanju, radu i nadležnostima lokalnih ombudsmana. Nedovoljna informisanost građana, lokalne samouprave i šire javnosti, kao i nedovoljno izgrađeni kapaciteti ombudsmana, smanjuju uticaj ove institucije u lokalnoj zajednici. Iako je lokalni ombudsman ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, i utvrđuje njihove povrede aktima, radnjama ili nečinjenjem organa i službi lokalne samouprave, građani se često obraćaju ovim institucijama i radi rešavanja drugih problema u lokalnoj zajednici. Sa druge strane, nizak nivo informisanosti građana o mogućnostima za rešavanje sukoba mirnim putem (pre svega medijacijom -posredovanjem), uglavnom dovodi do produžavanja i produbljavanja sukoba, te do porasta tenzija u lokalnim zajednicama.

Ukazujući na ove probleme i potrebe lokalnih Ombudsmana (ali i građana) u Srbiji, projekat Lokalni ombudsman i medijacija postavlja osnove za efikasnije funkcionisanje, veću vidljivost i autoritet ovih institucija. Kroz organizaciju promotivne kampanje (izradu promotivnih materijala, javnim nastupima, organizaciju panel diskusija) u Subotici, Bačkoj Topoli, Pančevu, i gradskim opštinama Vračar i Voždovac, Projekat povećava vidljivost  lokalnih ombudsmana, i predstavlja ovu instituciju građanima kao efikasan mehanizam za komunikaciju sa lokalnim samoupravama. Sa ciljem izgradnje kapaciteta institucija lokalnih ombudsmana za sprovođenje postupka medijacije kao bržeg, lakšeg, efikasnijeg i jeftinijeg načina rešavanja konflikata, u okviru Projekta obučena je grupa od 20 novih medijatora, među kojima su i pet lokalnih ombudsmana i zaposleni u ovim institucijama. Kako bi se omogućio nesmetan prijem i rukovođenje predmetima medijacije, i uspostavio efikasan sistem praćenja i unapređenja prakse u ovoj oblasti, u svakoj od pet institucija lokalnih ombudsmana uključenih u Projekat razvijen je funkcionalan sistem pružanja usluga medijacije građanima.

Konačno, u saradji sa Opštinom Voždovac uspostavljen je pilot centar za pružanje usluga medijacije za rešavanje sporova u lokalnoj zajednici. Centar, prvi ove vrste u Srbiji, počeo je sa radom 29. aprila 2015. godine, a do 15. avgusta 2015. godine građani Opštine Voždovac podneli su 24 predloga za rešavanje sporova putem medijacije. Besplatne usluge medijacije u Centru pružaju medijatori sa teritorije Opštine Voždovac, koji u najvećoj meri mogu da prepoznaju i razumeju potrebe svojih komšija i tako doprinesu uspešnom prevazilaženju sukoba.

Sve vesti sa projekta možete videti OVDE.