Partneri za demokratske promene Srbija

Saopštenje povodom Dana zaštite podataka o ličnosti

28. januara, 1981. godine Savet Evrope usvojio je Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, a od 2011. godine i u Srbiji se ovaj datum obeležava kao Dan zaštite podataka o ličnosti.

U Srbiji, kao i prethodnih godina, Dan zaštite podataka o ličnosti obeležavamo u okolnostima neadekvatne zakonske regulative u ovoj oblasti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, usvojen 2008. godine, nije u potpunosti usklađen sa standardima EU. Pored toga, Srbiji nedostaju brojni sektorski zakoni koji uređuju specifične oblasti obrade ličnih podataka. Tokom 2013. godine državni organi nisu posvetili dužnu pažnju unapređenju pravnog okvira u oblastima bezbednosnih provera, video nadzora i biometrije. Imajući u vidu da je u toku izrada novog  Zakona o radu, potrebno je ovim zakonom urediti oblast privatnosti u radnom okruženju, kako bi se legitimni interesi poslodavaca uskladili sa pravom zaposlenih i kandidata da zaštite svoju privatnost.

Vlada Srbije, uprkos postavljenim rokovima, još uvek nije usvojila neophodne podzakonske propise u vezi sa obradom podataka o ličnosti, pre svega one koji uređuju način arhiviranja i mere zaštite naročito osetljivih podataka.

Donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje najavljuje Ministarstvo pravde i državne uprave, mora da ispravi i otkloni nedostatke postojećeg zakona i da sadrži daleko jasnije i preciznije odredbe na osnovu kojih bi rukovaoci razumeli svoje obaveze i postupali u skladu sa njima.

Unapređenje pravnog okvira kao i puna primena propisa u oblasti zaštite privatnosti, značajno je i u kontekstu započetih pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, u okviru Poglavlja 23.

Pored neadekvatnog pravnog okvira, građani Srbije svakodnevno se suočavaju sa nezakonitom obradom ličnih podataka. Partneri Srbija i CHRIS, u istraživanju sprovedenom tokom 2013. godine, utvrdili su da značajan broj rukovalaca podataka o ličnosti još uvek nije upoznat sa svojim obavezama propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, što se naročito odnosi na preduzimanje mera zaštite podataka od zloupotreba.

Stoga, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) i grupa organizacija koje podržavaju ovo saopštenje pozivaju nadležne institucije da hitno obezbede  adekvatan pravni okvir za zaštitu privatnosti građana, a sve rukovaoce da postupaju sa ličnim podacima u skladu sa zakonom i najvišim međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

Podržite ovo saopštenje slanjem e-maila na office@partners-serbia.org ili putem Twitter-a (#privatnost) ili Facebook-a.

Saopštenje su do sada podržali:

Partneri za demokratske promene Srbija

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) koju čine:

Odbor za ljudska prava Negotin

Građanski Forum Novi Pazar

Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska prava Valjevo

Vojvođanski Centar za ljudska prava Novi Sad

Protecta

YUCOM

Žene u crnom

Sretenje

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Građanske inicijative

Unija poslodavaca Srbije

Centar za osobe sa invaliditetom

Viktimološko društvo Srbije

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

Smart kolektiv

Share Defense / Share Fondacija

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima

Edukacioni centar Leskovac

Centar za praktičnu politiku

Zaječarska inicijativa

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nansen dijalog centar Srbija

Centar za razvoj sindikalizma, Mladenovac

Novosadska novinarska škola

Audio i foto arhiv Simić

Udruženje novinara Srbije

 

 

 

Categorised in: Privatnost, Zaštita podataka o ličnosti (PDP)