Partneri za demokratske promene Srbija

Šta je diskriminacija i kako je prepoznati – jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

publikacije_sta_je_diskriminacijaAutorke Praktikuma za zaštitu od diskriminacije:
Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti
Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti

Skraćenu i pojednostavljenu verziju Praktikuma priredile:
Dragana Ćirić Milovanović
Lea Šimoković

Ilustracije:
Vasil Vasev

Izdavač:
Partneri za demokratske promene Srbija
Centar za alternativno rešavanje sukoba

Za izdavača:
Blažo Nedić

Dizajn i prelom:
Mlađan Petrović

Štampa:
Manuarta, Beograd

Tiraž:
500

Stvaranje ove publikacije pomogli su Evropska unija i Sigrid Rausing Trust. Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost autorki i ne predstavlja nužno stavove donatora.