Partneri Srbija

Naši medijatori

Dr Jelena Arsić

Dr Jelena Arsić

Diplomirana pravnica, fasilitatorka i porodična medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Pitsburg, SAD, odbranivši magistarski rad iz oblasti porodične medijacije. Sertifikat za sudskog porodičnog medijatora stekla pri Centru za medijaciju i pravo u Pitsburgu.

Aktivna u oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova od 2003. godine, istovremeno se usavršavajući u oblasti porodične i privredne medijacije. Učestvovala u više projekata uspostavljanja i razvoja medijacije u Srbiji i regionu. Od 2006-2008. godine radi za Američko udruženje pravnika na projektima podrške razvoju medijacije u Srbiji. Od 2008. godine konsultant IFC – World Bank u Srbiji u oblasti medijacije. 2009. godine angažovana kao nacionalni konsultant UNDP u okviru projekta „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji”. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i na predmetu Porodična medijacija u okviru master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Članica European Mediation Network Initiative (EMNI), South East European Mediation Forum (SEEMF), članica američke Asocijacije za rešavanje konflikata (ACR) i Asocijacije medijatora Srbije (AmS). Bila je članica radne grupe za izradu nacrta novog Zakona o medijaciji. Autorka je nekoliko priručnika, studija i drugih tekstova iz oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova. Zaposlena je kao docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Dragana Ćuk Milankov

Dragana Ćuk Milankov

Psihološkinja, fasilitatorka i medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao klinički psiholog i psihoterapeut. Aktivna u oblasti medijacije od 2002 godine.

Dugogodišnja konsultantkinja Nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć i saradnju GIZ, projekta Jačanje struktura za osnaživanje mladih i participaciju, na programima školske medijacije i medijacije u zajednici (kao kreatorka programa, fasilitatorka treninga i supervizorka sprovođenja programa). Angažovana u organizaciji za podršku žrtvama trgovine ljudima Atina u okviru koje sprovodi medijacije između korisnica programa i njihovih porodica. Učestvovala u više projekata uspostavljanja službe medijacije u Srbiji i Crnoj Gori. 2009. godine angažovana kao nacionalna konsultantkinja UNDP-ja na programu podrške sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji. Od 2011. godine koordinatorka radne grupe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za kreiranje službe medijacije u slučajevima diskriminacije. 2013. godine konsultantkinja UNWoman na programu podrške uspostavljanja mehanizma osobe od poverenja u okviru sektora bezbednosti, u domenu veština medijacije. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica South East European Mediation Forum-a (SEEMF), i Mediation Training Institute Community. Članica više nacionalnih ekspertskih grupa. Autorka mnogih priručnika i publikacija.

Blažo Nedić

Blažo Nedić

Advokat, konsultant, trener i medijator, licenciran od strane Ministarstva pravde Republice Srbije. Medijacijom se bavi od 2002. godine. Predsednik je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Regionalni medijator Svetske banke (World Bank Group Office of Mediation Services) za Srbiju, Hrvatsku, BIH, Crnu Goru, Makedoniju, Bugarsku i Albaniju.

Kao medijator akreditovan je od strane ADR Grupe iz Velike Britanije, i American Bar Association (ABA) Dispute Resolution Section. Medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Učestvovao u preko 150 medijacija u Srbiji i regionu, Velikoj Britaniji i SAD. Član Advokatske komore Srbije od 1996. godine i stalni sudski prevodilac za engleski jezik pri Višem sudu u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991.g, postdiplomske studije iz oblasti međunarodnog privrednog prava završio u Londonu 1995. Radio u advokatskoj praksi u Velikoj Britaniji i Srbiji. Od 2001–2008. godine radio kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima reforme sudstva, advokature, zakonodavstva, pravnog obrazovanja, pravne etike i alternativnog rešavanja sporova (ADR). Od 2008. godine radi u organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija na projektima jačanja vladavine prava, primene medijacije i ADR-a, razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava.

Član je American Bar Association (ABA), Odbora direktora Partners for Democratic Change International (PDCI), član je European Mediation Network Initiative (EMNI) i South-East European Mediation Forum (SEEMF). Član je Upravnog odbora Turnaround Management Associaiton (TMA) Serbia. Organizovao je i učestvovao u više projekata uspostavljanja i razvoja medijacije u Srbiji i regionu. Bio je član radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu novog Zakona o medijaciji, trenutno je član radne grupe za Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Autor je više priručnika, prezentacija i tekstova iz oblasti reforme pravnog sistema, medijacije i ADR-a. Bio je učesnik i prezentator na više domaćih, regionalnih i međunarodnih konferencija na temu medijacije i ADRa. 2012. godine bio je stipendista JAMS Fondacije (SAD) i proveo je 2 meseca na medijacijskoj praksi u kancelariji JAMS-a u San Francisku. 2014. godine stekao je Sertifikat iz naprednog pregovaranja na Harvard Law School. Od oktobra 2014. godine angažovan je kao gostujući predavač na Klinici za medijaciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govori engleski i francuski, medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Vera Despotović

Vera Despotović

Medijator, porodični terapeut i rukovodilac Savetovališta za brak i porodicu pri Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu. Diplomirala 1989.g. na Fakultetu političkih nauka, na katedri za socijalni rad i socijalnu politiku. Završila specijalističke studije iz medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 1995. godine radi u Savetovalištu za brak i porodicu, kao porodični psihoterapeut, od 2001. imenovana za Rukovodioca Savetovališta za brak i porodicu.

Od 2005.g. zvanično započinje primenu medijacije u porodičnim odnosima u Savetovalištu. Jedan od osnivača i izvršni direktor NVO »Udruženje medijatora Srbije« koje se bavi: promovisanjem dijaloga, tolerancije i drugih vrednosti demokratskog društva; unapređenjem profesionalne prakse medijacije u razrešenju različitih vrsta konflikata; ustanovljavanjem i unapređivanjem standarda profesionalnog ponašanja medijatora i prakse medijacije u okviru udruženja; razvijanjem i primenom edukativnih programa i transfer znanja u oblasti medijacije; itd. Autorka edukativnog programa iz specijalizovne oblasti Porodične medijacije, akreditovanog kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Učestvuje u koncipiranju i kao predavač na Fakultetu političkih nauka, na Specijalističkom programu iz Medijacije i to na programima: Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti, Porodična medijacija, Posredovanje između žrtve i prestupnika, i Medijacija u slučajevima mobinga. Autorka više radova iz oblasti medijacije. Član radne grupe za izradu novog Zakona o medijaciji. Govori engleski, medijaciju sprovodi na srpskom.