Partneri za demokratske promene Srbija

Blog rss

Ilustracija

Odnos arbitraže i medijacije u rešavanju kompleksnih sporova

Med-arb ili arb-med?

ESLJP2

Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

Evropski sud za ljudska prava je raspravljao o opravdanosti tajnog praćenja podnositeljke pritužbe od strane osiguravajuće kompanije.

Blazo-Nedic

Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavanja sporova (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do obostrano prihvatljivog rešenja.

ESLJP2

Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

Novi blog na našem sajtu – Ana Toskić piše o presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Barbulesku protiv Rumunije

blazo-nedic1

Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Država vodi oko 110.000 sudskih postupaka i u više od polovine je tužena strana. Njeni zastupnici nemaju nikakve instrukcije kada je reč o mirnom rešavanju sporova, poravanjem, nagodbama. Šta više, oni moraju da vode sudske sporove do poslednje instance, čak i onda kada je već na samom početku izvesno da ne postoje šanse za uspeh – kaže za “Blic” Blažo Nedić, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

22_1_savezna_skupstina

Da li naši poslanici štite našu privatnost?

Autor: Uroš Mišljenović Krajem novembra u Narodnoj skupštini usvojen je Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Ubrzo je u medijima pokrenuta polemika o eventualnom formiranju nekakvog registra koji bi sadržao podatke o osobama koje su izvršile prekid trudnoće. Ovaj zakon, naravno, ne sadrži odredbu koja predviđa uspostavljanje takve evidencije odnosno… | Više ›

drone9

O upotrebi bespilotnih letilica za potrebe video nadzora

Bespilotne letelice odnosno dronovi mahom se pominju kada se izveštava o vojnim intervencijama. Međutim, dronovi nalaze primenu i izvan konflikata, unutar nacionalnih granica, a koriste se za nadgledanje što pokreće polemike o zaštiti privatnosti i načinima na koji treba urediti ovu posebnu oblast video nadzora.

Womens-Rights-Image-2

Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Jednakost ljudi predstavlja stari demokratski zahtev sadržan u Deklaraciji prava čoveka i građanina: „Ljudi se rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima“[1]. Još tada se pojavila potreba da se posebno istaknu politička prava žena koja će ih učiniti jednakim sa muškarcima u vidu Deklaracije o pravima žene i građanke koju je napisala Olimpija de… | Više ›

rodnaneravnopravnost

Žene i tržište rada u Srbiji: Tolerancija prema diskriminaciji?

Informisanje žena o diskriminaciji i drugim vidovima kršenja prava u sferi rada i zapošljavanja, razvijanje sistema besplatne pravne pomoći za žene izložene diskriminaciji na tržištu rada i aktivan rad na podizanju svesti i kapaciteta poslodavaca da prepoznaju diskriminaciju, samo su neke od preporuka istraživanja. Viktimološko društvo Srbije je u aprilu 2011. godine započelo istraživanje o… | Više ›