Partneri za demokratske promene Srbija

Oblasti delovanja

Upravljanje promenama i rešavanje konflikata

Partneri Srbija je lider na polju alternativnog rešavanja sukoba (ARS) kroz pružanje usluga medijacije, organizaciju i sprovođenje obuka za potrebe privatnog i javnog sektora, uz podizanje svesti o medijaciji kao održivoj alternativi sudskom načinu rešavanja sporova, u cilju jačanja kapaciteta zajednice.

Vladavina prava

Partneri Srbija podržavaju pravne reforme putem aktivnosti kojima se doprinosi formiranju lidera, i unapređenju institucija sa ciljem da se olakša pristup pravdi i omogući primena međunarodnih standarda. Radeći na izradi politika, predloga zakona, obuka i kroz saradnju sa strukovnim udruženjima, Partneri Srbija se izdvajaju pružanjem neposredne podrške najznačajnijim akterima u sistemu pravosuđa.

Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima

Demokratija i ljudska prava

Sprovođenjem aktivnosti na polju dobrog upravljanja, suzbijanja korupcije, i borbe protiv diskriminacije, Partneri Srbija razvijaju inicijative i javne politike sa ciljem jačanja transparentnosti u radu vlasti, osnažujući institucije vlasti da postupaju odgovorno u odnosu na svoju zajednicu i različite društvene grupe.

Prepoznajući izazove sa kojima se susreću nevladin sektor i grupe u lokalnoj zajednici, Partneri Srbija nastoje da unaprede kapacitete civilnog društva u cilju organizovanja radi zajedničkog lobiranja što doprinosi unapređenju transparentnosti i efikasnosti rada institucija vlasti.

 

Značajni projekti i aktivnosti 

 • Unapređenje pristupa građana pravdi kroz podršku Centru za medijaciju Osnovnog suda u Kraljevu, kroz učešće u kanadskom Projektu reforme pravosuđa u Srbiji;
 • Izgradnja kapaciteta advokata i privrednih subjekata za primenu medijacije u rešavanju privrednih sporova, kroz projekat sproveden u saradnji sa Svetskom bankom IFC i švajcarskim Ministarstvom spoljnih poslova;
 • Izrada Nacrta akcionog plana za razvoj medijacije u Srbiji, u saradnji sa Svetskom bankom IFC;
 • Podrška Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u promociji i razvoju sistema medijacije adekvatnog za rešavanje slučajeva diskriminacije, u partnerstvu sa Centrom za altrnativno rešavanje sukoba (CARS), a u okviru projekta podržanog od strane DEU i Sigrid Rausing Trust-a;
 • Formiranje mreže organizacija aktivnih u oblastima mirnog rešavanja sporova (ADR mreža), uz podršku projekta Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva koji finansira EU;
 • Unapređenje primene kiričnog zakonodavstva i principa restorativne pravde, kroz promovisanje principa tužilačkog oportuniteta, a u okviru projekta sprovedenog u saradnji sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i podržanog od strane Balkanskog fonda za demokratiju;
 • Podrška primeni novih instituta krivično-procesnog zakonodavstva, kroz obuku advokata i advokatskih pripravnika u Srbiji, u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, u partnerstvu sa American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) i uz podršku U.S. Department of State – Bureau for International narcotics and Law Enforcement Affairs (INL);
 • Uspostavljanje pilot sistema besplatne pravne pomoći u Bujanovcu, u saradnji sa Advokatskom komorom Niša i Opštinom Bujanovac, a u okviru projekta podržanog od strane berlinske organizacije CSSP i finansiranog od strane Austrijske razvojne agencije (ADA) i Ambasade Velike Britanije u Srbiji;
 • Podrška primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i instituciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kroz obuku organizacija civilnog društva, medija, državnih institucija, lokalnih samouprava i ostalih pružalaca pavne pomoći, sa ciljem zaštite privatnosti građana u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, a u okviru projekta podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo – Srbija, IREX-USAID program podrške medijima, DEU i USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA);
 • Unаpređenje trаnspаrentnosti, otvorenosti i odgovornosti jаvne uprаve kroz sаrаdnju sа lokаlnim sаmouprаvаmа, medicinskim ustаnovаmа, organizacijama civilnog društva, kao i institucijama nadležnim zа borbu protiv korupcije u primeni novih metodologlija za suzbijanje korupcije u zemlji, kroz projekat koji se sprovodi u partnerstvu sa organizacijom Pravni skener, i uz podršku DEU i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije;
 • Vode međunarodni konzorcijum koji, pored Partnera Srbija, čine Advokatska kancelarija Andrić, EMA Global (SAD) i ADR Centar (Italija), a koji sprovodi projekat „Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranja privrednih društava“ sa ciljem unapređenja primene ovog mehanizma za uređenje dužničko-poverilačkih odnosa u okviru Privredne komore Srbije.