Partneri za demokratske promene Srbija

PROJEKAT: Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji (PTAPS)

Partneri za demokratske promene Srbija i Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS), u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, sprovode projekat „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“. Projekat ima za cilj unapređenje sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i doprinos izgradnji društvene kohezije kroz povećanje informisanosti građana o problemu diskriminacije i postojećim mehanizmima zaštite, podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva, pružalaca pravne pomoći i drugih predstavnika marginalizovanih grupa da adekvatno reaguju u slučajevima diskriminacije, kao i stvaranje preduslova za primenu tehnika medijacije u slučajevima diskriminacije.

Poslednjih godina učinjen je izvestan pomak u smislu poboljšanja zakonodavnog i institucionalnog okvira za borbu protiv diskriminacije u Srbiji. Zakonom o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik RS, br. 22/2009) ustanovljen je samostalan i nezavisan državni organ – Poverenik za zaštitu ravnopravnosti koji je nadležan za postupanje u slučajevima diskriminacije i predviđeno je nekoliko mogućnosti za zaštitu građana koji su žrtve diskriminacije. Ipak, uprkos novousvojenim propisima i uspostavljanju nove institucije – Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, brojna istraživanja i praksa potvrđuju da je diskriminacija široko prisutna u Srbiji dok postojeći mehanizmi zaštite nisu dovoljno i adekvatno iskorišćeni.

U nastojanju da se pruži podrška otvorenom dijalogu o diskriminaciji u Srbiji i unapređenju saradnje na sprečavanju diskriminacije, projektom je planirano organizovanje niza panel diskusija, radionica, obuka i konferencija. Sa namerom da se informiše javnost, da se podstakne reagovanje na diskriminaciju, umanji doživljaj društvene bespomoćnosti i doprinese uvažavanju različitosti, projekat obuhvata preduzimanje niza drugih aktivnosti kao što su: izrada lifleta, postera, promotivnog spota, filma i drugih promotivnih materijala, kao i izrada priručnika za postupanje u slučajevima diskriminacije. Poseban deo projekta predstavljaju aktivnosti izgradnje sistema za primenu medijacije u slučajevima diskriminacije, koji će obuhvatiti niz informativnih seminara radi informisanja javnosti o mogućnosti i specifičnostima primene medijacije u slučajevima diskriminacije, naprednih obuka za sticanje veština neophodnih za zastupanje u medijaciji, a planirana je i specijalizovana obuka za medijatore koji bi postupali u slučajevima diskriminacije. Kako je Zakonom o zabrani diskriminacije Poverenik ovlašćen da u slučajevima diskriminacije preporuči medijaciju, značajnu projektnu aktivnost predstavlja i kreiranje modela za upravljanje predmetima medijacije koji će biti prilagođen postojećim resursima i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.