Partneri za demokratske promene Srbija

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

transparentnost_i_privatnost_korica-final Autori: Uroš Mišljenović, Ana Toskić

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd

Lektura i korektura: Milica Ponjavić

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 700

Mart 2016. godine

Categorised in: Privatnost, Publikacije, Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama