Zaštitnik građana postupio po predstavci Partnera Srbija

23.09.2019.


Partneri Srbija su 20. septembra. 2019. godine primili obaveštenje Zaštitnika građana, da je Zaštitnik pokrenuo postupak kontrole rada Upravnog inspektorata u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o slobodnom pristupu infoormacijama od javnog značaja.

U dopisu od ponedeljka, 16. septembra 2019. godine, Zaštitnik građana je od Upravnog inspektorata zatražio da ga obavesti o broju predmeta u kojem je Upravni inspektorat pokrenuo postupak inspekcijskog nadzora i podneo predloge za pokretanje prekršajnog postupka, u periodu od 22. novembra 2018. do danas, kao i o broju primljenih rešenja Poverenika u istom periodu u odnosu na koja je Inspektorat trebalo da postupa. Takođe, Upravni inspektorat treba da obavesti Zaštitnika građana o broju pokrenutih postupaka inspekcijskog nadzora i broju pokrenutih prekršajnih postupaka u 2018. godini u odnosu na ukupan broj predmeta u toj godini.

Ovaj postupak Zaštitnik je pokrenuo nakon obraćanja Partnera Srbija, u kome smo ukazali na propuste u radu Upravnog inspektorata kao nadzornog organa za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Konkretno, Partneri Srbija su u okviru istraživanja rada Upravnog inspektorata utvrdili da da je ovaj organ u 15/21 (71%) slučajeva iz istraživačkog uzorka propustio da delotvorno izvrši svoja inspekcijska ovlašćenja i podnese zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv organa vlasti koja nisu postupila po obavezujućim rešenjima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U istom dopisu konstatovali smo da uočeni propusti prevazilaze odgovornost pojedinih inspektora, odnosno da se radi o sistemskom propustu u radu Upravnog inspektorata. Ovakva praksa Upravnog inspektorata ohrabruje institucije da ne postupaju po rešenjima Poverenika, čime se slabi kontrola rada institucija a javnost ostaje uskraćena za informacije od javnog značaja.

Imajući sve navedeno u vidu, tom prilikom predložili smo Zaštitniku građana da, primenom svojih nadležnosti sprovedete kontrolu nad radom Upravnog inspektorata, kako bi se utvrdilo:

  • da li, i u kojoj meri, ovaj inspekcijski organ štiti pravo građana na obaveštenost,
  • u kojoj meri su zastupljeni slučajevi povrede prava građana uzrokovane nečinjenjem ovog organa,
  • utvrdi nivo zakonitosti i pravilnosti u radu ovog organa.
Partneri Srbija pozdravlajju najnoviji postupak Zaštitnika građana i izražavaju nadu da će rad ovog nezavisnog organa u narednom periodu uticati na unapređenje rada Upravnog inspektorata, a time i podizanja nivoa zaštite prava javnosti da zna kada ono biva ograničeno ili uskraćeno.


Kategorije

IzdvajamoDobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiOdbrana prava na pristup informacijamaVesti