Partneri Srbija

Analiza Pregleda odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sa preporukama za postupanje

16.11.2020.

Iako je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) pre više od dve i po godine započelo proces izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, skoro godinu dana nema pomaka u ovom procesu. 

Konsultacije oko izrade nacrta tog zakona i javna rasprava o prvom predloženom tekstu okončani su još 19. aprila 2018. godine uz brojne primedbe koje su se grupisale oko pojedinih tačaka. Najviše zamerki tada je izazvala odredba kojom se iz obaveze dostavljanja informacija izuzimaju društva kapitala u javnom vlasništvu (na primer: Telekom Srbija, Koridori Srbije, Putevi Srbije, Železnice Srbije, AirSerbia, itd). Nakon primedbi da takvo rešenje može da ugrozi dostignuti nivo prava javnosti da zna i umanji kontrolnu ulogu javnosti, koje su izneli civilni sektor, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i međunarodni eksperti, u novembru 2019. MDULS je na svom sajtu objavilo dokument Pregled odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Pored toga što pomenuti Pregled sadrži i neka veoma važna pozitivna rešenja poput proširenja kruga obveznika Zakona i zadržavanja društava kapitala u krugu obveznika Zakona, Pregled sadrži i odredbe koje prete da ugorze dostinguti nivo prava javnosti da zna, posebno kada su u pitanju informacije o radu javnih preduzeća i društava kapitala u javnom vlasništvu.

Analiza Pregleda odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sa preporukama za postupanje usmerena je na razmatranje mogućih posledica uključivanja predloženih rešenja iz Pregleda iz 2019. godine u (novi) nacrt/predlog Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Analizom su obuhvaćene sledeće odredbe:

  • Član 3. koji se odnosi na definisanje obveznika zakona, preciznije stav 1. tačka 4) koja se odnosi na „pravna lica koja se osnivaju propisom ili odlukom organa vlasti“ ili „društva kapitala u javnom vlasništvu“, kao i tačka 7) koja se odnosi na „pravna lica koje pretežno finansira organ vlasti“.
  • Član 9. Pregleda koji se odnosi na ograničenja prava na pristup informacijama od javnog značaja, preciznije odredbe koje se tiču jednakog pravnog položaja društva kapitala koja posluju u skladu sa propisima o privrednim društvima na tržištu, kao i odredba kojom se ograničava pravo javnosti da zna usled povrede poslovnih interesa fizičkih i pravnih lica.
 
Cilj Analize je da ukaže na štetnost i posledice koje usvajanje ovako definisanih odredbi može da ima na ostvarivanje prava građana na pristup informacijama od javnog značaja. U slučaju da u nastavku procesa donošenja novog zakona javnost bude imala mogućnost učešća, ova Analiza treba da posluži za argumentovano zagovaranje da se sporne odredbe izmene ili uklone. Pored toga, Analiza nudi sveobuhvatno tumačenje pomenutih članova, koje može biti od koristi tražiocima informacija prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Ova Analiza izrađena je u okviru projekta Gde je javnost u javnim preduzećima, koji Partneri Srbija sprovode uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.Kategorije

Dobro upravljanjeVestiGde je javnost u javnim preduzećima