Partneri Srbija

Pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

12.05.2021.

Autor: Mihailo Pavlović, advokat
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Beograd, April 2021.


Ova publikacija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.