Pravni mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja - na primeru postupanja Državnog pravobranilaštva

12.05.2021.

Autorka: Kristina Kalajdžić
Saradnik na istraživanju: Uroš Mišljenović
Recenzent: Milan Stefanović
Lektura i korektura: Tamara Ljubović
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Beograd, april 2021. godineOva studija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije je isključivo odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGrađani imaju moć