Studija slučaja: Uspešni aktivisticki pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

08.06.2021.

Autorka: Marijana Rodić
Saradnici na istraživanju: Uroš Mišljenović, Damjan Mileusnić
Lektura i korektura: Tamara Ljubović
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Beograd, April 2021. godine
Ova studija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije je isključivo odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGrađani imaju moć