Primena Zakona o tajnosti podataka u Republici Srbiji - Nadzor i sudska praksa

09.06.2021.

Autori: Milan Stefanović, Damjan Mileusnić, Uroš Mišljenović
Recenzent: Ana Toskić Cvetinović
Lektura: Tamara Ljubović
Prelom i dizajn: Marko Milićević. Kliker Dizajn
Štampa: Manuarta
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, jun 2021. godine

Izrada ove publikacije omogućena je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Za sadržaj ove publikacije odgovorni su autori i on ne mora nužno odražavati stavove Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.
***
Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeJavne tajne