Partneri Srbija

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Epidemija tajnosti

28.06.2021.

Autor: Kristina Kalajdžić
Saradnici na istraživanju: Damjan Mileusnić, Uroš Mišljenović
Recenzent: Ana Toskić Cvetinović
Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Blažo Nedić
Prelom i dizajn: Marko Milićević. Kliker Dizajn
Beograd, jun 2021. godine

Izrada ove publikacije omogućena je uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Za sadržaj ove publikacije odgovorni su autori i on ne mora nužno odražavati stavove Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.
***
Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjePublikacijeJavne tajne