Partneri Srbija

Povreda privatnosti u medijma - Analiza sudske prakse

23.01.2024.

Autori analize:
Nina Nicović, Damjan Mileusnić
Saradnica na istraživanju:
Jasna Stojanović
Recenzentkinja:
Jelena Jorgačević
Urednica:
Ana Toskić Cvetinović
Lektura i korektura:
Lena Nedeljković
Dizajn i prelom:
Miloš Sinđelić
Izdavač:
Partneri Srbija
Za izdavača:
Ana Toskić CvetinovićPublikacija je izrađena u okviru projekta Cena privatnosti koji partnerski sprovode BIRN Srbija, Partneri Srbija i SHARE Fondacija, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa. Stavovi izraženi u ovoj analizi su odgovornost BIRN Srbija, Partneri Srbija i SHARE Fondacije i ne odražavaju nužno stavove donatora.

Kategorije

PrivatnostPublikacije