Partneri Srbija

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

05.06.2024.

Naslovna strana, priprema teksta i grafički dizajn: Luiza Maksimo

 Ilustracije: Plastic horse / Grand Matter

 Koizdavaštvo na srpskom jeziku:

 Prevodilac: Blažo Nedić

 Obrada teksta: Damjan Mileusnić

 Lektura: Ana Toskić Cvetinović

 Raspored teksta: Kliker dizajn

 Sve imenice u muškom gramatičkom rodu odnose se i na ženski gramatički rod.
Ova publikacija je dostupna u otvorenom pristupu pod licencom Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Korišćenjem sadržaja ove publikacije, korisnici se obavezuju uslovima korišćenja Repozitorijuma otvorenog pristupa UNESKO-a (https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa).
Originalna verzija: Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach. Prvi put objavljeno 2023. godine od strane Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, 7, plas de Fontenoa, 75352 Pariz 07 SP, Francuska
Obeležavanja i predstavljanje materijala u ovoj publikaciji ne podrazumevaju izražavanje bilo kakvog mišljenja od strane UNESKO-a u vezi sa pravnim statusom bilo koje države, teritorije, grada, oblasti ili nadležnih vlasti, niti u vezi sa promenama njihovih granica.
Ideje i mišljenja iznesena u ovoj publikaciji pripadaju autorima, nisu nužno stavovi UNESKO-a i ne obavezuju Organizaciju niti Evropsku uniju.

Kategorije

Publikacije