Partneri Srbija

Usklađenost Nacrta zakona o elektronskim medijima sa međunarodnim standardima

26.07.2023.


 Autorka:

 Nevena Ružić
 Dizajn i prelom:
 Kliker Dizajn
 Lektura i korektura:
 Damjan Mileusnić
 Izdavač:
 Partneri Srbija
 Za izdavača:
 Ana Toskić Cvetinović
 Beograd, maj 2023. godine

Kategorije

PrivatnostPublikacijePartneri SrbijaDigitalna prava