Partneri Srbija

Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

25.07.2023.


 Autorka:

 Nevena Ružić
 Dizajn i prelom:
 Kliker Dizajn
 Lektura i korektura:
 Milica Andrić
 Izdavač:
 Partneri Srbija
 Za izdavača:
 Ana Toskić Cvetinović
 Beograd, mart 2023. godine

Kategorije

PrivatnostPublikacijePartneri SrbijaDigitalna prava