Partneri Srbija

Usklađenost Zakona o zaštiti podataka o licnosti sa EU zakonodavstvom i standardima Saveta Evrope

26.07.2023.

 Autor:
 Damjan Mileusnić
 Dizajn i prelom:
 Kliker Dizajn
 Recenzentkinja:
 Ana Toskić Cvetinović
 Lektura i korektura:
 Milica Andrić
 Izdavač:
 Partneri Srbija
 Za izdavača:
 Ana Toskić Cvetinović
 Beograd, jun 2023. godine

Kategorije

PrivatnostPublikacijePartneri SrbijaDigitalna prava