Partneri Srbija

Publikacije

Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

Priručnik za advokate Veštine zastupanja u krivičnim postupcima, koji je pred Vama, jedan je od rezultata projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“, čiji je cilj da što bolje pripremi advokate i advokatske pripravnike za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku. Priručnik se ne bavi detaljnom analizom svih novina novog ZKP-a, već je razvijen sa ciljem da advokatima i advokatskim pripravnicima pomogne u razvijanju veština koje su potrebne za efikasno zastupanje klijenata na glavnom pretresu, kao što su razvijanje strategije (teorije) slučaja, pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela, veštine osnovnog i unakrsnog ispitivanja, kao i efektivnu uvodnu i završnu reč.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pravo na zaštitu podataka o ličnosti i adekvatnost zaštite ovog prava od izuzetnog je značaja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Na ovo ukazuje i poseban član Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Član 81.) koji je Srbija potpisala decembra 2007. godine. Od novembra 2010. godine, Partneri Srbija uzeli su aktivno učešće u promovisanju prava na privatnost, širenju svesti građana i podizanju kapaciteta rukovalaca i organizacija civilnog društva za efikasnu primenu Zakona i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Aktivni građani protiv korupcije

Aktivni građani protiv korupcije

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ (Projekat). Projekat su u najvećem delu finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike…

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Formiranje Službe besplatne pravne pomoći (Služba BPP) deo je pilot projekta Besplatna pravna pomoć u opštini Bujanovac (Projekat), koji za cilj ima uspostavljanje Službe besplatne pravne pomoći radi unapređenja pristupa pravdi za građane Bujanovca, Preševa i okoline, kao i izgradnju poverenja i integracija različitih etničkih grupa u društveni život na jugu Srbije. Nakon više od 12 meseci priprema, Služba BPP počela je sa radom 5. decembra 2012. godine. Služba BPP smeštena je u zgradi Opštine Bujanovac, a besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati sa područja Bujanovca i Preševa, upisani u imenik AK Niš. Nakon samo 4 meseca rada, usluge Službe BPP koristilo je više od 140 građana sa područja Bujanovca, Preševa, Vranja i okoline.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi – Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi – Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

Praktikum za zaštitu od diskriminacije izrađen je u okviru projekta „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“. Namera ovog projekta je da pomogne da u Srbiji bude što manje diskriminacije, kao i da građani znaju da se od nje zaštite. U tom cilju je napravljena i ova verzija Praktikuma koja je pred Vama, koju su priredile Dragana Ćirić Milovanović i Lea Šimoković, članice organizacije civilnog društva Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, sa ciljem da se što veći broj građana i građanki upozna sa pojmom i mehanizmima zaštite od diskriminacije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Sa ciljem da se doprinese promociji mehanizama alternativnog rešavanja sukoba, pre svega medijacije, ova brošura analizira dosadašnja iskustva i prepreke u primeni ovog instituta i predstavlja svojevrstan izveštaj o primeni medijacije u Srbiji, kao i preporuke za dalji razvoj i primenu ovog metoda ADR-a u Srbiji. Izveštaj i preporuke pripremile su organizacije sa višegodišnjim iskustvom u promociji i edukaciji u oblasti ADR-a: Partneri za demokratske promene Srbija, Nansen Dijalog Centar Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba i Asocijacija medijatora Srbije, i to u oblasti rada sa mladima, u obrazovanju, socijalnom radu i porodičnim odnosima, i pravosuđu. Izveštaj je zasnovan na iskustvu pomenutih organizacija i partnera sa kojima sarađuju, tako da, iako relevantni, podaci ne pretenduju da budu obuhvatni prikaz stanja u ovoj oblasti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

Praktikum za zaštitu od diskriminacije izrađen je u okviru projekta „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“ (Partnership for Tolerance and Anti-discrimination Protection in Serbia – PTAPS), koji ima za cilj unapređenje sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i doprinos izgradnji društvene kohezije kroz povećanje informisanosti građana o problemu diskriminacije i postojećim mehanizmima zaštite, podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva, pružalaca pravne pomoći i drugih predstavnika marginalizovanih grupa da adekvatno reaguju, kao i stvaranje uslova za primenu medijacije u slučajevima diskriminacije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

U cilju uspostavljanja kvalitetnog i održivog sistema usluga i kontinuiranog razvoja medijacije u Srbiji, neophodno je uvažavanje određenih smernica koje bi omogućile prevazilaženje identifikovanih prepreka i korišćenje postojećih potencijala. Prethodno, korisno je preispitati neke stavove, odnosno razrešiti dileme koje se vezuju za razumevanje medijacije kao veštine rešavanja sukoba.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

Jedno od sve značajnijih načela uređenja krivičnog gonjenja i u krivičnom procesnom zakonodavstvu i javnotužilačkoj praksi Srbije jeste načelo oportuniteta. Njegova se suština ogleda u ovlašćenju javnog tužioca da u slučajevima sticanja stvarnih i pravnih razloga u konkretnom slučaju ceni da li je oportuno (celishodno) pokretati krivični postupak ili ne. Za razliku od načela legaliteta krivičnog gonjenja, koje obavezuje javnog tužioca na pokretanje i vođenje krivičnog postupka u slučaju ispunjenosti za to predviđenih uslova, načelo oportuniteta daje pravo javnom tužiocu da ne pokrene, ne vodi krivični postupak protiv određenog lica uprkos tome što su ispunjeni zakonski uslovi za preduzimanje krivičnog gonjenja.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT