Publikacije

Javna funkcija – privatna stvar?

Javna funkcija – privatna stvar?

Pristup informacijama od javnog značaja i sloboda izražavanja predstavljaju jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Dalje, demokratska društva počivaju na garancijama i efektivnim mehanizmima zaštite prava na privatnost građana. Ova dva prava štite se kako bi se, sa jedne strane, omogućila kontrola rada organa vlasti, a sa druge, omogućila građanima efektivna kontrola nad upotrebom podataka o njima i zaštitu od neosnovanog upliva u zonu intime.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor) na sveobuhvatan i svestran način ispituje i razjašnjava različite činioce i razloge koji utiču i doprinose tome da privrednici posluju ili ne posluju u skladu sa zakonom. Analiza je kvalitativnog karaktera i sadrži uvid u regulatorni okvir, stručnu literaturu i uporednu praksu, kao i nalaze istraživanja stavova privrednika, sa ciljem rasvetljavanja uzroka i motiva (ne)poštovanja zakona i davanja preporuka za unapređenje sistema.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

Publikacija Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji rezultat je rada u okviru projekta Podrška primeni medijacije u pravosuđu koji su sproveli Partneri Srbija u periodu od decembra 2015. do aprila 2017. godine. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji i podržala ovaj Projekat kroz svoj MATRA program.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Transparentnost, privatnost, i pretpostavka nevinosti

Transparentnost, privatnost, i pretpostavka nevinosti

Javnost u radu organa javne vlasti predstavlja jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. S tim u vezi, legitimno je očekivanje javnosti i medija da javna tužilaštva preuzmu aktivnu ulogu u informisanju građana o svom radu. Istovremeno, zaštita podataka o ličnosti i dalje predstavlja temu kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje u javnosti. Kada se radi o zaštiti podataka o ličnosti u javnom tužilaštvu, ona dodatno dobija na značaju imajući u vidu da, pored kršenja prava na privatnost, neadekvatna upotreba podataka može da prouzrokuje kršenje pretpostavke nevinosti, ali i drugih prava učesnika u postupku.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

Konačan izveštaj koji je predstavljen u ovoj publikaciji pripremljen je u okviru Projekta reforme krivičnog zakonodavstva, koji je od jula 2015. do septembra 2016. godine sprovodila Advokatska komora Srbije u partnerstvu sa Advokatskom komorom Albanije, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Kosova i Advokatskom komorom Makedonije, kao i organizacijom civilnog društva Partneri za demokratske promene Srbija.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Partneri Srbija su u u maju 2015. započeli rad na projektu Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija (FODS). U okviru projekta, Partneri Srbija sproveli su monitoring sadržaja štampanih, elektronskih i onlajn medija u cilju sagledavanja poštovanja dva pomenuta prava prilikom medijskog izveštavanja. Takođe, analiziran je rad Ministarstva unutrašnjih poslova i javnih tužilaštava na unapređenju nivoa zaštite podataka o ličnosti u ovim institucijama, a naročito u odnosu na sprečavanje zloupotrebe podataka i njihovog ustupanja medijima.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

Pristup informacijama u posedu organa javne vlasti predstavlja jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Kada se govori o sudskim odlukama, pristup takvoj vrsti informacija predstavlja mehanizam za ostvarivanje procesnih prava učesnika sudskih postupaka, ali i za ostvarivanje transparentnosti rada sudova, čime se u značajnoj meri može unaprediti i poverenje javnosti u rad sudstva.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici rezultat je rada u okviru projekta „Lokalni ombudsman i medijacija” koji su sproveli Partneri Srbija u periodu od avgusta 2014. do septembra 2015. godine. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji, i podržala ovaj Projekat kroz svoj MATRA program. U okviru Projekta, Partneri Srbija sarađivali su sa lokalnim zaštitnicima građana Bačke Topole, Pančeva, Subotice, Voždovca i Vračara, na unapređenju njihovih kapaciteta za pružanje usluga medijacije radi rešavanja sukoba u lokalnoj zajednici. Pored direktnih usluga medijacije koje su pružane građanima, na opštini Voždovac, u saradnji sa lokalnom samoupravom, otvoren je prvi centar za mirno rešavanje sporova u lokalnoj zajednici gde građani mogu dobiti besplatnu pomoć u mirnom rešavanju svojih sukoba.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

Ova bošura jedan je od rezultata projekta Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) sprovode u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, i uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Cilj programa je omogućavanje boljeg pristupa građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. Program podržava usavršavanje advokata za primenu novih instituta u krivičnom postupku, a posebna pažnja posvećena je podizanju kapaciteta i unapređenju veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog, odnosno osuđenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Priručnik za sudije Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Priručnik za sudije Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti, a time i zaštita podataka o ličnosti, još uvek predstavlja relativno nov koncept u Srbiji. Iako je pravo na zaštitu podataka o ličnosti jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom, osnovni pravni okvir u Republici Srbiji ustanovljen je tek u oktobru 2008. godine, usvajanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj zakon uspostavlja centralnu ulogu Poverenika za informa cije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nezavisnog državnog organa, nadležnog da obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti i da sprovodi nadzor nad primenom Zakona. Značaj i potreba za unapređenjem mehanizama zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, prepoznati su i kroz poseban član Sporazuma o stabilizaciji i pridru živanju (član 81.) koji je Srbija potpisala u decembru 2007. godine, te imaju i posebno mesto u procesu pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji (u okviru Poglavlja 23. i 24.).

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT