Publikacije

Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u okviru Projekta tehničke podrške primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava. Sadržaj ove publikacije zamišljen je da služi kao opšti vodič o opcijama koje su na raspolaganju učesnicima u sporazumnom finansijskom restrukturiranju i nema karakter pravnog ili finansijskog saveta. Bilo koja osoba koja razmatra primenu smernica iznetih u ovoj publikaciji treba da pribavi i nazavisne pravne i/ili finansijske savete u pogledu primenjivosti i utemeljenosti takvih smernica, i ne može da se pouzda u sadržaj ove publikacije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza primene mere pritvora u Srbiji

Analiza primene mere pritvora u Srbiji

U mnogim zemljama prekomerna upotreba pritvora predstavlja glavni problem, kako u pretkrivičnom, tako i u kasnijim fazama krivičnog postupka. Međunarodni standardi snažno podstiču primenu vanzavodskih mera tokom istrage, suđenja i izricanja kazne, smatrajući da bi lišenje slobode trebalo nametnuti samo kada vanzavodske mere nisu dovoljne. Prekomerna upotreba pritvora je često simptom nefunkcionalnog krivičnopravnog sistema, koji možda ne omogućava zaštitu prava optuženih i ima nedovoljni institucionalni kapacitet za uvođenje, sprovođenje i praćenje vanzavodskih mera i sankcija. Takođe, ovo je često uzrok kršenja ljudskih prava i društvenih problema u vezi sa velikim troškovima pritvorskog sistema, kao što su prenaseljenost zatvora, loše postupanje prema pritvorenicima, nehumani uslovi pritvora, nemogućnost rehabilitacije prestupnika koji dovode do povećanog recidivizma, kao i društvena stigma u vezi sa pritvorom za sve veći broj lica. Prekomerna upotreba pritvora u istrazi i određivanje kazne zatvora su jednako problematične i moraju se rešiti u cilju stvaranja efikasne i trajne reforme krivičnopravnog sistema.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

Priručnik za advokate Veštine zastupanja u krivičnim postupcima, koji je pred Vama, jedan je od rezultata projekta „Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima“, čiji je cilj da što bolje pripremi advokate i advokatske pripravnike za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku. Priručnik se ne bavi detaljnom analizom svih novina novog ZKP-a, već je razvijen sa ciljem da advokatima i advokatskim pripravnicima pomogne u razvijanju veština koje su potrebne za efikasno zastupanje klijenata na glavnom pretresu, kao što su razvijanje strategije (teorije) slučaja, pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela, veštine osnovnog i unakrsnog ispitivanja, kao i efektivnu uvodnu i završnu reč.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pravo na zaštitu podataka o ličnosti i adekvatnost zaštite ovog prava od izuzetnog je značaja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Na ovo ukazuje i poseban član Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Član 81.) koji je Srbija potpisala decembra 2007. godine. Od novembra 2010. godine, Partneri Srbija uzeli su aktivno učešće u promovisanju prava na privatnost, širenju svesti građana i podizanju kapaciteta rukovalaca i organizacija civilnog društva za efikasnu primenu Zakona i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Aktivni građani protiv korupcije

Aktivni građani protiv korupcije

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ (Projekat). Projekat su u najvećem delu finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike…

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Formiranje Službe besplatne pravne pomoći (Služba BPP) deo je pilot projekta Besplatna pravna pomoć u opštini Bujanovac (Projekat), koji za cilj ima uspostavljanje Službe besplatne pravne pomoći radi unapređenja pristupa pravdi za građane Bujanovca, Preševa i okoline, kao i izgradnju poverenja i integracija različitih etničkih grupa u društveni život na jugu Srbije. Nakon više od 12 meseci priprema, Služba BPP počela je sa radom 5. decembra 2012. godine. Služba BPP smeštena je u zgradi Opštine Bujanovac, a besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati sa područja Bujanovca i Preševa, upisani u imenik AK Niš. Nakon samo 4 meseca rada, usluge Službe BPP koristilo je više od 140 građana sa područja Bujanovca, Preševa, Vranja i okoline.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi – Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

Šta je diskriminacija i kako se od nje zaštititi – Jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

Praktikum za zaštitu od diskriminacije izrađen je u okviru projekta „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“. Namera ovog projekta je da pomogne da u Srbiji bude što manje diskriminacije, kao i da građani znaju da se od nje zaštite. U tom cilju je napravljena i ova verzija Praktikuma koja je pred Vama, koju su priredile Dragana Ćirić Milovanović i Lea Šimoković, članice organizacije civilnog društva Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, sa ciljem da se što veći broj građana i građanki upozna sa pojmom i mehanizmima zaštite od diskriminacije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Sa ciljem da se doprinese promociji mehanizama alternativnog rešavanja sukoba, pre svega medijacije, ova brošura analizira dosadašnja iskustva i prepreke u primeni ovog instituta i predstavlja svojevrstan izveštaj o primeni medijacije u Srbiji, kao i preporuke za dalji razvoj i primenu ovog metoda ADR-a u Srbiji. Izveštaj i preporuke pripremile su organizacije sa višegodišnjim iskustvom u promociji i edukaciji u oblasti ADR-a: Partneri za demokratske promene Srbija, Nansen Dijalog Centar Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba i Asocijacija medijatora Srbije, i to u oblasti rada sa mladima, u obrazovanju, socijalnom radu i porodičnim odnosima, i pravosuđu. Izveštaj je zasnovan na iskustvu pomenutih organizacija i partnera sa kojima sarađuju, tako da, iako relevantni, podaci ne pretenduju da budu obuhvatni prikaz stanja u ovoj oblasti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

Praktikum za zaštitu od diskriminacije izrađen je u okviru projekta „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“ (Partnership for Tolerance and Anti-discrimination Protection in Serbia – PTAPS), koji ima za cilj unapređenje sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i doprinos izgradnji društvene kohezije kroz povećanje informisanosti građana o problemu diskriminacije i postojećim mehanizmima zaštite, podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva, pružalaca pravne pomoći i drugih predstavnika marginalizovanih grupa da adekvatno reaguju, kao i stvaranje uslova za primenu medijacije u slučajevima diskriminacije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

U cilju uspostavljanja kvalitetnog i održivog sistema usluga i kontinuiranog razvoja medijacije u Srbiji, neophodno je uvažavanje određenih smernica koje bi omogućile prevazilaženje identifikovanih prepreka i korišćenje postojećih potencijala. Prethodno, korisno je preispitati neke stavove, odnosno razrešiti dileme koje se vezuju za razumevanje medijacije kao veštine rešavanja sukoba.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT