Partneri Srbija

Publikacije

Analiza javnih nabavki RTG aparata

Analiza javnih nabavki RTG aparata

Pandemija izazvana virusom SARS-CoV-2 uticala je na povećanje broja usluga koje pružaju zdravstvene ustanove, a za koje je potreba upotreba RTG aparata. Kroz javne nabavke RTG aparata uočeno je da u zdravstvenim ustanovama ovi aparati nisu bili u funkciji zbog višegodišnje upotrebe, te nisu mogli da rade u kapacitetu koji bi zadovoljio potrebe tokom pandemije. Detaljnije o ovom slučaju u petoj analizi koju su u okviru projekta "Javne tajne o javnom zdravlju" izradili Partneri Srbija i Pravni skener.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Studija slučaja pokreta „Tvrđava“ - Uspešni aktivistički pristup inicijative za odbranu javnog interesa u lokalnoj zajednici Smedereva

Studija slučaja pokreta „Tvrđava“ - Uspešni aktivistički pristup  inicijative za odbranu javnog interesa u lokalnoj zajednici Smedereva

U ovoj publikaciji predstavljamo Vam aktivistički pristup udruženja Pokret Tvrđava iz Smedereva. Posebna pažnja posvećena je načinima na koje aktivisti ove ekološke organizacije utiču na javnost i javne institucije da postupaju odgovornije: pokretanjem pravnih postupaka, učešćem u procesima donošenja odluka i uključivanjem zainteresovanih građana u zajedničke akcije. Sa tim u vezi, svrha ove publikacije je da pokaže kako aktivistički pristupi mogu biti delotvorni, čak i u uslovima sistemskih slabosti institucija. Studija takođe ukazuje i na to da je aktivističke pristupe potrebno prilagoditi konkretnom kontekstu, koji je oblikovan vrsti i specifičnostima problema u zajednici, resursima kojima raspolažu aktivisti, stavovima građana prema prepoznatom problemu, itd.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza javnih nabavki - vakcina protiv gripa i vakcina za obaveznu imunizaciju

Analiza javnih nabavki - vakcina protiv gripa  i vakcina za obaveznu  imunizaciju

Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje o postupanju zdravstvenih ustanova prilikom nabavki povezanih sa pandemijom virusa SARS-CoV-2, a četvrto istraživanje koje smo izradili na ovu temu obrađuje javne nabavke vakcina protiv gripa. Nepravilnosti su uočene i u ovim javnim nabavkama, a šta je tačno pokazalo istraživanje, pročitaje u studiji slučaja koju vam predstavljamo.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza javnih nabavki Univerzitetskog Kliničkog centra Niš

Analiza javnih nabavki  Univerzitetskog Kliničkog centra Niš

Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje o postupanju zdravstvenih ustanova prilikom nabavki povezanih sa pandemijom virusa SARS-CoV-2, a treće istraživanje koje smo izradili na ovu temu obrađuje javne nabavke za kovid bolnicu u Kruševcu. Analiza javnih nabavki za kovid bolnicu u Kruševcu pokazala je da postoje određene specifičnosti u proceduri koje su uočene od faze planiranja do realizacije ugovora (oblikovanje javnih nabavki u veliki broj partija sa stavkama, zaključivanje okvirnih sporazuma sa jednim privrednim subjektom i slično). Detaljnije o svim specifičnostima dostupno je u analizi koja je pred vama.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Prava i obaveze građana prilikom mirnog okupljanja

Prava i obaveze građana prilikom mirnog okupljanja

Pravo na mirno okupljanje je Ustavom Republike Srbije garantovano svakome, ali se učesnicima, u zavisnosti od vrste okupljanja, razlikuju njihova prava i obaveze. Zakon o javnom okupljanju razlikuje ona koja su nastala na otvorenom prostoru, nakon prijavljivanja kod nadležnog organa i ona koja su nastala na spontan način. Međutim, postoje određene situacije u kojima se oni prepliću i u nekim slučajevima će strožem prekršajnom kažnjavanju biti podložnija ona lica koje nadležni organ označi kao organizatore okupljanja, bez obzira što nisu prijavljeni kao takvi. Zato je bitno da se građani i aktivisti upoznaju sa obe vrste mirnog okupljanja jer će od toga zavisiti na šta sve treba da obrate pažnju da ne bi nepotrebno bili uvučeni u sudske postupke. Ovaj Vodič sadrži nekoliko oblasti koje mogu da pomognu građanima tako što će ih upoznati sa: vrstom okupljanja, kriterijumima za označavanje lica kao organizatora, utvrđivanje tj. proveravanje identiteta organizatora ili učesnika, dozvoljenim mestima okupljanja, ograničenjem slobode okupljanja i koja su ovlašćenja policije prilikom javnih okupljanja.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Šta je novo u novom Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?

Šta je novo u novom  Zakonu o slobodnom  pristupu informacijama  od javnog značaja?

Novi Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja počeo je da se primenjuje u februaru ove godine. U pitanju je propis koji je bitan za sve građane, a naročito za istraživače, novinare i civilni sektor, koji pomoću ovog Zakona dolaze do informacija o radu organa javne vlasti, i na taj način ukazuju na loše prakse i podstiču da se takva postupanja koriguju u skladu sa zakonskom regulativom i interesom javnosti. U ovom tekstu su obrađene promene koje nam donose nove odredbe - lista obveznika zakona, ovlašćenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaznena politika i kazneni rasponi, spisak organa na čije se odluke ne može uložiti žalba Povereniku... Tekst je pisan u okviru projekta Građani imaju moć.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Izveštaj o potrebama osetljivih društvenih grupa u oblasti privatnosti

Izveštaj o potrebama osetljivih društvenih grupa u oblasti privatnosti

Pripadnici ugroženih društvenih grupa u Srbiji suočavaju se sa nizom problema, u situacijama kada treba da ostvare neko svoje pravo ili pokrenu odgovarajući mehanizam zaštite svojih prava. Stoga, ovim osobama neophodno je pružiti dodatnu podršku u ostvarivanju i zaštiti tih prava, kako bi mogli biti ravnopravno uključeni u zajednicu. Pravo koje je posebno ugroženo i koje se nalazi u fokusu ove analize jeste pravo na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti. U ovom izveštaju predstavljeni su problemi sa kojima se pripadnici marginalizovanih grupa suočavaju, značaj zaštite njihove privatnosti i korisni saveti kako bi privatnost ovih lica bila adekvatno sačuvana. Izveštaj je izrađen u okviru projekta Inicijativa za zaštitu privatnosti marginalizovanih grupa u online sferi.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Studija slučaja

Studija slučaja

Činjenica da oblast video nadzora u Srbiji nije adekvatno regulisana omogućava uspostavljanje različitih praksi organa javne vlasti i izaziva zabrinutost u pogledu zaštite prava građana u situacijama kada lokalne samouprave uspostavljaju i koriste sisteme video nadzora. Zapravo, lokalne samouprave su te koje vrše nabavku, a zatim se upravljanje ovim sistemima neretko prepušta policiji. Studija slučaja koja je pred vama ima za cilj da se, kroz primere, prikaže koje su obaveze lokalnih samouprava prilikom uspostavljanja sistema za video nadzor, gde lokalne samouprave najčešće greše, i kako mogu da unaprede svoje postupanje u cilju bolje zaštite ličnih podataka građana.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza javnih nabavki oksimetara i RTG filmova

Analiza javnih nabavki oksimetara i RTG filmova

Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje o postupanju zdravstvenih ustanova prilikom nabavki povezanih sa pandemijom virusa SARS-CoV-2, a drugo istraživanje koje smo izradili na ovu temu odnosi se na nabavku oksimetara i RTG filmova usled povećane potrebe u dijagnostikovanju simptoma SARS-CoV-2. Kada su u pitanju pulsni oksimetri najveći problem je formiranje cena, odnosno određivanje procenjene vrednosti, kao i njihov odnos sa ugovorenom cenom. Kod javnih nabavki RTG filmova najviše su zastupljeni pregovarački postupci bez objavljivanja javnog poziva. Koje su sve posledice ovako sprovedenih javnih nabavki detaljnije je objašnjeno u dokumentu koji predstavljamo.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza javnih nabavki medicinskog kiseonika

Analiza javnih nabavki medicinskog kiseonika

Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje o postupanju zdravstvenih ustanova prilikom nabavki povezanih sa pandemijom virusa SARS-CoV-2, a istraživanje koje vam predstavljamo odnosilo se na nabavku medicinskog kiseonika za potrebe lečenja pacijenata koji su se zarazili virusom SARS-CoV-2. Postupci javnih nabavki medicinskih gasova koji su bili predmet analize su oni na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama, a Istraživački uzorak obuhvatio je postupanje 5 zdravstvenih ustanova: Opšte bolnice u Pirotu, Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti Sokobanja, Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, Kliničkog centra Vojvodine, i Kliničkog centra Srbije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT