Publikacije

Vodič za izradu i izmenu sektorskih propisa koji uređuju obradu i zaštitu podataka o ličnost

Vodič za izradu i izmenu sektorskih propisa koji uređuju obradu i zaštitu podataka o ličnost

Svrha Vodiča koji je pred vama je da pruži podršku organima nadležnim za izradu propisa koji vode ka usklađivanju sektorskih propisa sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u domenu svojih nadležnosti, kako bi taj posao sproveli na kvalitetan način, doprinoseći tako unapređenju zaštite podataka o ličnosti lica čiji se podaci obrađuju na osnovu sektorskih propisa, kao i povećanju pravne predvidivosti u Srbiji horizontalnim usklađivanjem propisa. Takođe, Vodič je namenjen i organizacijama civilnog društva koje se bave zagovaranjem za izmene pojedinih sektorskih propisa i njihovo usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

Vodič za digitalnu bezbednost mladih – zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja namenjen je prvenstveno mladima, srednjoškolcima, zaposlenima u obrazovanju, kao i svima onima koji rade s decom, učestvuju u njihovom vaspitanju i obrazovanju i žele da se informišu na koje načine mogu da doprinesu zaštiti privatnosti, bezbednom korišćenju digitalnih uređaja i interneta. Vodič ima višestruku namenu. Može da služi kao resurs za unapređivanje znanja i digitalnih veština dece, mladih i odraslih; pomoćnik u bezbednom korišćenju digitalnih tehnologija i interneta; praktični priručnik za nastavnike i vršnjačke edukatore u podučavanju dece i mladih o veštinama bezbednog i konstruktivnog korišćenja digitalnih oruđa i interneta. Želimo vam da uživate u čitanju i učenju, da uživate u realizaciji akcija i radionica kojima ćete pomoći da vaši vršnjaci i učenici praktikuju bezbedno korišćenje interneta.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Epidemija tajnosti

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Epidemija tajnosti

Analizom koja je pred vama želeli smo da utvrdimo u kojim se to situacijama organi javne vlasti pozivaju na tajnost podataka kada ograničavaju pristup tražiocima, o kojim vrstama informacija se najčešće radi, kao i da utvrdimo, da li je i u kojoj meri tokom vanrednog stanja i nakon njega pravo na pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji bilo ugroženo.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Primena Zakona o tajnosti podataka u Republici Srbiji - Nadzor i sudska praksa

Primena Zakona o tajnosti podataka u Republici Srbiji - Nadzor i sudska praksa

Publikacija koja se nalazi pred vama nadovezuje se na ranija istraživanja primene Zakona i obrađuje dva pitanja od značaja za primenu bilo kog zakona, pa tako i Zakona o tajnosti podataka. Sa jedne strane, u pitanju je nadzor nad primenom Zakona, koji je poveren Ministarstvu pravde. U svetlu novih okolnosti, odnosno činjenice da u periodu od nekolik godina Ministarstvo pravde zapravo i ne sprovodi nadzor u ovoj oblasti, publikacija donosi analizu pravnog okvira kojom problematizujemo pravnu osnovanost aktuelne prakse ovog ministarstva. Autor ove analize je Milan Stefanović, stručnjak u oblasti inspekcijskog nadzora i upravnog prava. Dalje, u analizi predstavljamo sudsku praksa u predmetima u vezi sa primenom Zakona o tajnosti podataka, oslanjajući se na dobijene informacije od prekršajnih i viših sudova u Republici Srbiji, na kojoj je radio tim istraživača Partnera Srbija.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Studija slučaja: Uspešni aktivisticki pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

Studija slučaja: Uspešni aktivisticki pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

U ovoj publikaciji predstavljamo više aktivističkih pristupa koji su do sada doveli do pozitivnih rezultata. Posebnu pažnju posvetićemo načinima na koje aktivisti utiču na javne institucije da postupaju odgovornije; pokretanjem pravnih postupaka, učešćem u procesima donošenja odluka i uključivanjem zainteresovanih građana u zajedničke akcije. U fokusu nam je rad osam odabranih udruženja građana i lokalnih inicijativa koje su konkretnim aktivnostima pokazale da aktivizam može biti delotvoran, da dovodi do „malih pobeda“ koje potom motivišu aktiviste da nastave sa borbom, ciljajući i osvajajući veće pobede. S tim u vezi, svrha ove publikacije je da pokaže kako različiti aktivistički pristupi mogu biti delotvorni, čak i u uslovima sistemskih slabosti institucija koji sačinjavaju demokratsku infrastrukturu. Međutim, studijom takođe ukazujemo i na to da je aktivističke pristupe potrebno prilagoditi konkretnom kontekstu, koji je oblikovan vrsti i specifičnostima problema u zajednici, resursima kojima raspolažu aktivisti, stavovima građana prema prepoznatom problemu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza podobnosti pojedinih vrsta sporova za upućivanje na medijaciju

Analiza podobnosti pojedinih vrsta sporova za upućivanje na medijaciju

Кako bi se ispitala mogućnost za širu primenu medijacije pre nego što jedan spor uđe u fazu suđenja, projekat „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ sproveo je analizu podobnosti pojedinih vrsta predmeta za upućivanje na medijaciju. Analiza se zasniva na realnim iskustvima i podacima iz 26 sudova (18 osnovnih i 8 viših) iz svih delova Srbije, na osnovu kojih su doneti zaključci o vrstama predmeta (osnovima spora) koji su se pokazali kao najpodobniji za upućivanje na medijaciju. Zaključci su poslužli i kao osnov za preporuke namenjene donosiocima odluka, sudovima, advokatima i medijatorima, a sve u cilju unapređenja primene medijacije u Srbiji i lakšeg pristupa građana pravdi.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama

Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama

Da biste bili sigurni da ćete moći nesmetano da se bavite svojim aktivizmom, treba da znate koja prava i obaveze imate prema zakonima Republike Srbije da biste zaštitili svoju organizaciju i sebe. Bitno je da ovo znate jer možete da izgubite upravo ona sredstva koja će biti suštinska za ostvarenje Vaših ciljeva kao aktiviste. Poznavanje sistema - svih njegovih mana i vrlina će biti upravo to što će Vam omogućiti da se ta vrata ne zatvore za borbu koja će kad-tad morati da se vodi kroz institucije. Postoje određene situacije sa kojima ćete se često susretati i koje su upravo zbog toga bitne da biste u njima brzo reagovali i zaštitili svoja prava kao i prava građana za koje se borite.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

Pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

Javni interes je korist, odnosno dobrobit koju ostvaruju ili svi građani ili velika većina građana ili jedan veliki deo građana kao određena manjinska grupa u zajednici (lokalnoj, regionalnoj, državnoj, odnosno nacionalnoj), a kroz delanje (odluke i aktivnosti) tačno određenih organa vlasti ili organizacija ovlašćenih za vršenje javnih ovlašćenja. U nastavku predstavljamo neke pravne mehanizme koji građanima, udruženjima i aktivistima stoje na raspolaganju kako bi uticali na organe vlasti da javni interes zaštite. Ove pravne mehanizme možete koristiti samostalno. Preporučujemo da se sa njima upoznate, ali i da za njihovo korišćenje potražite pomoć stručnjaka kako bi njihovo korišćenje bilo što je moguće više uspešno. Navedeni mehanizmi pogodni su prvenstveno za korišćenje u okviru vašeg aktivizma na lokalnom nivou (na primer, u vezi sa divljim deponijama, nelegalnom gradnjom, nedozvoljenim parkiranjem ili zauzećem javnih površina, i sl.), ali i na nacionalnom nivou.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Pravni mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja - na primeru postupanja Državnog pravobranilaštva

Pravni mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja - na primeru postupanja Državnog pravobranilaštva

U studiji koja se nalazi pred vama, biće predstavljeni pravni mehanizmi koji stoje na raspolaganju tražiocima informacija u situacijama kada institucije odbijaju da dostave informacije od javnog značaja koje se odnose na njihov rad.Predstavljanje raspoloživih pravnih mehanizama će, nadamo se, motivisati čitaoce da u većoj meri traže informacije od javnog značaja i da primenjuju navedene „složenije“ pravne mehanizme, sve u cilju unapređenja transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija i njihovih rukovodilaca. U tom smislu, studija slučaja namenjena je pre svega aktivistima i borcima za ljudska prava. Ali ona može biti korisna i čitaocima koji se do sada nisu upuštali u potragu za informacijama o radu institucija, ali prepoznaju da postoje određeni problemi u njihovoj zajednici koje treba otkloniti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Studija slučaja: Strateški postupci protiv učešca javnosti u Srbiji (SLAPP)

Studija slučaja: Strateški postupci protiv učešca javnosti u Srbiji (SLAPP)

Cilj koji pokretači SLAPP postupaka žele da postignu je zastrašivanje tuženih. Kada se sagledaju neposredni povodi za tužbe protiv aktivista ili novinara, jasno je da su one usmerene na suzbijanje kritika i u budućnosti, odnosno na cenzurisanje istraživačkih novinara i odvraćanje aktivista od daljeg rada u javnom interesu. Ukoliko aktivista godinama učestvuje u sudskom predmetu, suočavajući se sa troškovima vođenja postupka, odnosno svoje odbrane, kao i optužbama i predviđenim posledicama koje mogu biti ozbiljne, pitanje je da li će se odvažiti da svo to vreme nastavi da ukazuje na loše postupanje istih aktera. Dakle, SLAPP postupci usmereni su ka gušenju slobode govora i ograničavanje kritike onih koji su na pozicijama moći. U ovoj studiji slučaja postavićemo SLAPP postupke u lokalni kontekst. Odsustvo vladavine prava, kao i nerazvijena podela vlasti oličena u uticaju izvršne vlasti na organe pravosuđa, u Srbiji čini SLAPP postupke dodatno opasnim po aktiviste i novinare. Sam ishod usled dugogodišnjeg problema sa nezavisnošću pravosuđa nije uvek određen pravnom prirodom predmeta, već je često uslovljen političkim pritiscima i faktorima.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT