Publikacije

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Izveštaj o procesu donošenja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji

Izveštaj o procesu donošenja  Strategije o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji

U poslednjih godinu dana intenzivno se priča o neophodnosti donošenja nove Strategije o zaštiti podataka o ličnosti koja bi na sveobuhvatan i koherentan način odredila pravac i način unapređenja stanja u ovoj oblasti, naročito u pogledu reforme pravnog okvira i njegove primene. S obzirom da u Radnoj grupi za izradu Strategije nisu bili zastupljeni predstavnici društvenih grupa, odnosno građana čiji se podaci obrađuju, organizacije civilnog društva Partneri Srbija i Share fondacija iskazali su interesovanje za učešće u radu Radne grupe. Formalni poziv ovim organizacija za članstvo u Radnoj grupi upućen je u decembru 2021. godine od kada ove organizacije ravnopravno učestvuju u radu Radne grupe. U ovom izveštaju predstavljen je dosadašnji proces usvajanja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti, konkretni predlozi aktivnosti koje su Partneri Srbija dostavili Radnoj grupi, u cilju poboljšanja privatnosti vulnerabilnih grupa i dalji koraci koji u ovoj oblasti moraju biti preduzeti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Komunikacija građana i Narodne skupštine u Republici Srbiji

Komunikacija građana i Narodne skupštine u  Republici Srbiji

Nakon parlamentarnih izbora koji su održani 3. aprila 2022. godine, trinaesti po redu saziv Narodne skupštine Republike Srbije će početi sa radom. U ovoj studiji biće predstavljeni neki od glavnih mehanizama (javna slušanja, javne rasprave) koji su građanima na raspolaganju prilikom menjanja pojedinih zakonskih odredbi, ali i neki od direktnijih vidova komunikacije sa samim narodnim poslanicima (podnošenje narodne inicijative, direktna obraćanja narodnim poslanicima preko internet stranice Narodne skupštine i slično).

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji - Reforma i primena pravnog okvira u odabranim sektorskim oblastima (2021.-2022.)

Privatnost i  zaštita podataka  o ličnosti u Srbiji   - Reforma i primena pravnog  okvira u odabranim sektorskim  oblastima (2021.-2022.)

Ova publikacija izrađena je sa ciljem da istakne trenutno stanje vezano za privatnost građana i zaštitu podataka o ličnosti u odabranim oblastima u 2021. i 2022. godini. Tekst se osvrće na proces donošenja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti, uvođenje video nadzora sa mogućnošću prepoznavanja lica u zakonski okvir, sudsku praksu u predmetima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, prava deteta na privatnost u digitalnom okruženju, kao i zaštitu podataka o ličnosti prilikom konkurisanja za radno mesto. Publikacija nema pretenziju da prikaže sveobuhvatno stanje vezano za privatnost i zaštitu podataka u Srbiji, već samo da ukaže na određene oblasti, predstavi prepruke za adekvatnije postupanje, i ostavi prostor za dalju diskusiju o ovoj temi u javnosti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza javnih nabavki RTG aparata

Analiza javnih nabavki RTG aparata

Pandemija izazvana virusom SARS-CoV-2 uticala je na povećanje broja usluga koje pružaju zdravstvene ustanove, a za koje je potreba upotreba RTG aparata. Kroz javne nabavke RTG aparata uočeno je da u zdravstvenim ustanovama ovi aparati nisu bili u funkciji zbog višegodišnje upotrebe, te nisu mogli da rade u kapacitetu koji bi zadovoljio potrebe tokom pandemije. Detaljnije o ovom slučaju u petoj analizi koju su u okviru projekta "Javne tajne o javnom zdravlju" izradili Partneri Srbija i Pravni skener.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Studija slučaja pokreta „Tvrđava“ - Uspešni aktivistički pristup inicijative za odbranu javnog interesa u lokalnoj zajednici Smedereva

Studija slučaja pokreta „Tvrđava“ - Uspešni aktivistički pristup  inicijative za odbranu javnog interesa u lokalnoj zajednici Smedereva

U ovoj publikaciji predstavljamo Vam aktivistički pristup udruženja Pokret Tvrđava iz Smedereva. Posebna pažnja posvećena je načinima na koje aktivisti ove ekološke organizacije utiču na javnost i javne institucije da postupaju odgovornije: pokretanjem pravnih postupaka, učešćem u procesima donošenja odluka i uključivanjem zainteresovanih građana u zajedničke akcije. Sa tim u vezi, svrha ove publikacije je da pokaže kako aktivistički pristupi mogu biti delotvorni, čak i u uslovima sistemskih slabosti institucija. Studija takođe ukazuje i na to da je aktivističke pristupe potrebno prilagoditi konkretnom kontekstu, koji je oblikovan vrsti i specifičnostima problema u zajednici, resursima kojima raspolažu aktivisti, stavovima građana prema prepoznatom problemu, itd.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT