Partneri Srbija

Publikacije

Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o elektronskim komunikacijama koji je podnet Narodnoj skupštini Republike Srbije i od 10. februara 2023. godine je u skupštinskoj proceduri. Ovim aktom namera je da se na potpun način uredi oblast elektronskih komunikacija i pravni okvir usaglasi sa pravnim tekovinama Evropske unije, imajući u vidu izmene u EU. Kako je navedeno u saopštenju Vlade povodom usvajanja Predloga zakona, ovaj akt predstavlja unapređenje poslovnog okruženja, podsticanje investicija, kao i dodatno unapređenje zaštite krajnjih korisnika – građana. Kao novine zakonskih rešenja istaknuti su obaveza izdavanja računa za usluge u elektronskom obliku, pravičnija i efikasnija upotreba postojeće infrastrukture, kao i obaveza registracije pripejd korisnika mobilne telefonije. Prema navodima, ovo potonje doprinosi sigurnosti građana.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Opservatorija za Digitalnu agendu - Završno istraživanje o stanju razvoja e-uprave & digitalne pismenosti u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana za 2022. godinu

Opservatorija  za Digitalnu agendu - Završno istraživanje o stanju razvoja  e-uprave & digitalne pismenosti u ciljanim zemljama  Zapadnog Balkana za 2022. godinu

Istraživačka metodologija Opservatorije za Digitalnu agendu (DAO) nadovezuje se na prethodne nacionalne izvještaje i mape puta za unapređenje Digitalne agende u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana i fokusira se na teme na koje organizacije civilnog društva imaju najveći uticaj. Istraživanje se sprovodi na osnovu ključnih indikatora sadržanih u prethodno pripremljenom upitniku. Indikatori su predviđeni da omoguće regionalno poređenje između odabranih zemalja Zapadnog Balkana, što bi dodatno trebalo da doprinese pozitivnoj konkurenciji i posluži kao motiv za dalju implementaciju Digitalne agende. Istraživanje se zasniva na sprovedenom sekundarnom istraživanju (pregled sprovedenih istraživanja, postojećih dokumenata politike, nacionalnih strategija, programa Vlade i centralnih institucija ciljanih zemalja Zapadnog Balkana, javno dostupnih izvještaja i drugih relevantnih izvora), polustrukturiranim intervjuima sa licima koja su direktno uključena ili pod uticajem procesa digitalizacije, kao i ispitivanju jedne nacionalne politike i tri elektronska servisa.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

PROAKTIVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA: SMJERNICE I PRAKSE

PROAKTIVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA: SMJERNICE I PRAKSE

Ovaj Vodič nastao je kao deo napora grupe organizacija iz regiona, članica mreže ACTION SEE koje sprovode godišnja istraživanja o otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu. Cilj aktivnosti mreže, a ujedno i ovog Vodiča je da pružimo analizu stanja u oblasti transparentnosti i otvorenosti javne uprave, doprinesemo implementaciji reformi i utičemo na jačanje principa dobrog upravljanja, te u konačnom pomognemo samim institucijama da ih efikasnije primene u svom radu. Izrađeni vodič daje smernice i predloge kako da države u reionu unaprede proaktivnu trasnparentnost u svom radu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

Predstavljamo vam vodič namenjen posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti. Cilj vodiča je da agentima za nepokretnosti približi zakonske obaveze u oblasti sprečavanja pranja novca i da im pomogne u uspostavljanju i funkcionisanju unutrašnjeg sistema za sprečavanje pranja novca, kako bi u potrebnoj meri zaštitili svoje poslovanje od rizika ove vrste.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

Predstavljamo vam vodič za organizacije civilnog društva kao korisnika finansijskih usluga. Vodič pruža praktične savete za postupanje u situacijama sa kojima se OCD najčešće susreću u redovnom poslovanju: otvaranje tekućih računa, sprovođenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke od strane obveznika, utvrđivanja i provera identiteta stranke kao i utvrđivanja stvarnog vlasnika OCD kao stranke, itd.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Hronološki pregled najvažnijih događaja u oblasti zaštite privatnosti u Srbiji

Hronološki pregled najvažnijih događaja u oblasti zaštite privatnosti u Srbiji

Pravo na privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji nikada nisu bili visoko kotirani na lestvici ljudskih prava. Razvoj i široka primena novih tehnologija, doneli su nove rizike po ova prava, a građani Srbije suočeni su sa nizom inicijativa i projekata javnih vlasti koje u velikoj meri zadiru u privatnost. Dodatni problem predstavljaju neefikasni mehanizmi zaštite prava i odustvo adekvatne kontrole u razvoju i primeni ovih inicijativa. Kako bismo informisali građane o postojećim inicijativama i događajima od značaja za pravo na privatnost u našoj zemlji, Partneri Srbija izradili su prezentaciju u kojoj je predstavljena hronologija najznačajnijih događaja u ovoj oblasti. Prezentacija će biti redovno ažurirana kako bi uzela u obzir sve relevantne događaje i činjenice.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza koja se nalazi pred vama bavi se stanjem u oblasti transparentnosti pravosudnih organa i saradnjom medija i pravosuđa. Analizom su mapirani različiti nedostaci i neujednačene prakse pravosudnih organa u oblasti transparentnosti, kao i izazovi u saradnji pravosudnih organa i medija, sa ciljem da se da doprinos unapređenju komunikacije pravosudnih organa sa javnošću.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa - sažetak i preporuke

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa - sažetak i preporuke

Na osnovu izrađene analize stanja u oblasti tranparentnosti pravosudnih organa organizacija Partneri Srbija izradila je niz preporuka za unapređenje transparentnosti i komunikacije pravosudnih organa sa javnošću i medijima. Preporuke su namenjene svim pravosudnim organima, posebno imajući u vidu da se u drugoj polovini 2022. godini planira donošenje seta zakona kojima se uređuje rad pravosudnih organa. Takođe, i ekspertima zaduženim za izradu strateških dokumenata za komunikaciju pravosuđa sa medijima i građanima, ali i pojedinačnim sudovima i tužilaštvima kako bi unapredili svoje prakse u oblasti transprentnosti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Saradnja pravosuđa i medija na lokalu

Saradnja pravosuđa i medija na lokalu

Kroz ovaj dokument želimo da predočimo donosiocima odluka ključne probleme u komunikaciji pravosudnih organa i medija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Zatvorenost institucija i nepoverenje na relaciji pravosudni organi - mediji jedna je od najčešćih odlika loše komunikacije na kojoj oba aktera moraju strateški da rade i donose odluke. Imenovanje osoba koje će se baviti medijima unutar pravosudnih organa, kao i veća edukacija novinara za izveštavanje o sudskim procesima je početna osnova za kvalitetnu i nesmetanu komunikaciju.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Koncept otvorene uprave obuhvata širok spektar politika i praksi koje mogu dovesti do novih načina upravljanja, kako iz vladine, tako i iz perspektive građana - može promovisati dobro upravljanje i podstaći bolje odlučivanje, smanjenje korupcije i efikasnije usluge koje vlasti isporučuju građanim. Cilj naših aktivnosti je da pružimo analizu stanja u oblasti otvorenosti i transparentnosti rada institucija izvršne vlasti i doprinesemo kreiranju i sprovođenju reformi u ovim oblastima, kroz izgradnju partnerskog odnosa sa svim institucijama. U ovom dokumentu predstavljamo vam ključne rezultate istraživanja o otvorenosti izvršne vlasti u 2021. godini.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT